is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij wijze van lijfsdwang zal kunnen ondergaan dwangarbeid buiten den ketting gedurende eene maand voor elke verschuldigde f 200.—, met dien verstSnde dat de duur van dien lijfsdwang den tijd van drie jaren niet mag te boven gaan, met bepaling dat het vonnis in appel, voor zooveel de opgelegde geldboete betreft, bij voorraad zal kunnen worden tenuitvoergelegd niettegenstaande cassatie, met bevel tot teruggave der voorwerpen welke als stukken van overtuiging hebben gediend, na verloop van eene maand, nadat ditzelfde vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan en wel die in het proces-verbaal der Landraadzitting genoemd sub c, d, e, f, g, h, i, j, k aan den getuige E. E. J. 't Sas, die sub n, o aan den medebeklaagde Tirtoredjo alias Rakidin, die sub p aan den beklaagde, die sub q aan den Assistent-Resident van Semarang, en met bekrachtiging overigens van bet vonnis, waarvan appel en veroordeeling van den beklaagde en zijnen genoemden medebeklaagde nog in de kosten der appellatoire instantie;

Gelet op het extract uit het daartoe bestemde register, aangehouden ter Griffie van den raad van justitie te Semarang, waaruit blijkt dat de Advocaat en Procureur bij dien Raad Mr. J. P. van Ossenbruggen, ten deze ageerende voor en namens den beklaagde Liem Soei Pho, op den 19en April 1890, alzoo tempore utili, verklaard heeft van voorschreven uitspraak van den raad van justitie te Semarang in cassatie te komen ;

Gelezen de namens den requirant door genoemden praktizijn ingediende memorie van cassatie, zoomede de namens den Procureur Generaal door den Advocaat-Generaal Mr. C. L. Brevet gediende schriftelijke conclusie, gedagteekend 26 Mei 1890, strekkende tot ontzegging van den eisch in cassatie met veroordeeling van requirant in de kosten;

Geboord het rapport van den raadsheer Mr. H. van Dissel Szn.;

Gezien de stukken;

O. dat als middelen van cassatie zijn aangevoerd;

lo. Schending, immers verkeerde toepassing van art. 1 van hel opiumpachtreglement, Staatsblad 1874 no. 228, doordien de raad