is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIET HOOG-GERECHTSHOE VAN NEDERLAND8CH-INDIE,

Gelezen het vonnis van den raad van justitie te Batavia dd. 7 Juni 1890, waarbij de tegen den verdachte G. E. E., oud 63 jaren, particulier, wonende in Kampong Tanali Njonja te Weltevreden, verzochte rechtsingang met bevel van dagvaarding in persoon is geweigerd en die rechtbank zich onbevoegd verklaard heeft om kennis te nemen van de tegen de overige verdachten J., oud naar gissing 45 jaren, A., oud naar gissing 50 jaren, Hadjie S., oud naar gissing 45 jaren, Hadjie A., oud naar gissing 50 jaren, allen van beroep landbouwers en wonende in Kampong Poeloe, afdeeling Meester-Cornelis, Residentie Batavia, in het requisitoir ten laste gelegde feiten;

Gelet op de aanteekening van verzet door den officier van justitie bij den raad van justitie te Batavia tegen evenomschreven vonnis op den 9en Juni 1890 gedaan;

Gezien het verslag en requisitoir van den Procureur-Generaal bij dit Hof dd. 17 Juni 1890 no. 1256, daartoe strekkende, dat het Hof zal vernietigen de beschikking van den raad van justitie te Batavia, waartegen verzet, en alsnog rechtsingang zal verleenen tegen G. E. E., J., Hadjie S. en Hadjie A., nader in hoofde dezes aangeduid, ter zake der feiten omschreven in het requisitoir tot rechtsingang van den officier van justitie bij den raad van justitie te Batavia bovenvermeld;

Voorts zal verklaren dat er geen grond is om voort te procedeeren tegen A. en het bevel tot rechtsingang tegen dien persoon zal weigeren;

Gezien de stukken ;

O. dat de tegen de verdachten geëischte rechtsingang in hoofdzaak is gebaseerd op het feit dat zij bij den AssistentResident voor de politie te Batavia eene schriftuur hebben ingediend, waarin zij zekere Arabische vrouw opzettelijk valschelijk beschuldigen van desbewust gebruik te hebben gemaakt van eene valsche authentieke akte;

dat de officier van justitie mitsdien blijkbaar eene strafvervolging heeft gerequireerd ter zake van het bij een ambtenaar