is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bewijs voor verkoop. — Bewijs door makelaarsboeken.— Art. 66 en 68 Kh. — Bekentenis.

JJe overwegingen van een interlocutoir vonnis, waarbij een getuigenverhoor is toegestaan, hunnen niet anders beschouwd worden dan als eene opgave der redenen, waarom dat bewijs wordt toegelaten.

Eene kwitantie, waarbij de gedaagde erkent van den eischer zeker bedrag ontvangen te hebben als voorschot op te leveren koffie van zeker land en bepaalden oogst, volgens koopbrief, levert het bewjs op dat in het algemeen koffie van dat land en dien oogst verkocht is.

Aan de boeken van eenen makelaar, die van de tusschen partijen tot stand gekomen transactiën dadelijk korte aanteekeningen maakt, die hij bij terugkomst op zijn kantoor terstond in zijn zakboek opteekent en overneemt en die aanteekeningen later, zoo breedvoerig mogelijk, in alle détails uitwerkt en inschrijft in zijn dagboek, kan geen bewijskracht toegekend worden, omdat hij geen zakboekje houdt als voorgeschreven in art. 66 Kh.

Waar uit de geheele bekentenis een gevolg getrokken wordt, is geen sprake van splitsing der bekentenis.

Han Liong In, appellant, conip. bij den adv. en proc. Mr. Tb. A. Ruijs, contra

Eraser Eaton & Co., geïntimeerde, conip. bij den adv. en proc. Mr. J. R. Voute.

HET IIOOG-G ERECHTSIIOE VAN NEDERLAN DSCH INDIE,

Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Met betrekking tot de daadzaken overnemende het exposé daarvan, vervat in het door den raad van justitie te Soerabaja op 23 Oclober 18ö9 tusschen partijen gewezen vonnis, waarbij de eisch ten deele is toegewezen; dc tusschen eischeresse en gedaagde bestaande, bij dagvaarding nader omschreven, overeen-