is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAFZAKEN.

HOOG-GERECHTSHOE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, (Eerste Kamer).

CASSATIE.

Zitting van 24 Juli 1890.

Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip.

Artt. 167 en 411 Sv. — Art. 28 Staatsblad 1849 no. 25. — Overtredingen burgerlijke stand.—

Geen straf bij schuldigverklaring. — Proceskosten.

Bij schuldigverklaring van eenen ambtenaar van den burgerlijken stancl aan overtreding van, bepalingen van het Jteglement in Staatsblad 1849 no. 25, niet elders strafbaar gesteld, is de rechter niet verplicht ter zake dier overtreding straf op te leggen.

Art. 28 van genoemd Reglement bevat eene uitzondering op den algemeenen regel van art. 167 Sv.

Be rechter bij schuldigverklaring aan zoodanige overtreding den Jjande in de kosten veroordeelende, schendt daardoor art. 411 Sv.

IIET HOOG-GERECHTSHOE VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Gelezen het in de zaak van den thans requirant van cassatie, den officier van justitie bij den raad van justitie te Makasser, contra den thans gerequireerde door dien Raad gewezen en op den llen September 1889 uitgesproken vonnis, waarbij is ver-