is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaard dat de den thans gerequireerde, gewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te Amboina Carel Hendrik Martinus Leroux, in de 1ste en 3e plaats ten laste gelegde wel bewezen feiten misdrijf noch overtreding opleveren, hij te dier zake van alle rechtsvervolging is ontslagen, het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is verklaard met zijn requisitoir tot veroordeeling van den gerequireerde wegens 14 overtredingen van art. 9 alinea 2 van Staatsblad 1849 no. 25, door als ambtenaar van den burgerlijken staiid in acten van den burgerlijken stand 14 malen iets bij verkorting uit te drukken; de gerequireerde schuldig is verklaard aan 19 overtredingen van art. 9 alinea 2 van gemeld Staatsblad, door in zijne genoemde hoedanigheid in acten van den burgerlijken stand 19 malen iets met cijfers uit te drukken, en is verstaan hem te dier zake niet tot geldboete te veroordeelen en dat de kosten van het rechtsgeding zullen komen ten laste van den Staat ;

Gelet op de aanteekening van het beroep in cassatie ter griffie van het Hoog-Gerechtshof op 2 Januari 1890 ;

Gezien de door den requirant van cassatie ingediende memorie;

IVog gelet op 's Hofs interlocutoire beschikking van 7 Januari 1890, waarbij aan den gerequireerde in cassatie een termijn van eene maand is verleend, om desverkiezende eene contramemorie in te dienen;

Mede gezien de door den gerequireerde ingediende contramemorie;

Gelezen de schriftelijke conclusie namens den Procureur-Generaal genomen door den Advocaat-Generaal Mr. J. van Assen en gedagteekend 13 Juni 1890, daartoe strekkende dat het Hof het vonnis van den raad van justitie te Makasser dd. 11 September 1889 zal vernietigen voorzooverre daarbij is verstaan dat de gerequireerde Carel Hendrik Martinus Leroux wegens het plegen van 19 overtredingen vap art. 9 alinea 2 van Staatsblad 1849 no. 25, door in zijne hoedanigheid van gewoon ambtenaar van den burgerlijken stand in acten van den burgerlijken stand 19 malen iets met cijfers uit te drukken, niet tot geldboete is veroordeeld en tevens is verstaan dat de kosten van