is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den verzoeker in cassatie alsnog een termijn van een en twintig dagen is verleend;

Gehoord den Advocaat-Generaal Mr. A. M. Pino in zijne namens den Procureur Generaal ter audiëntie van 12 Juni 1890 genomen en daarna schriftelijk overgelegde conclusie, strekkende tot verwerping van het beroep in cassatie en veroordeeling van den requirant in de kosten in cassatie gevallen;

Gezien de stukken;

O. dat door den requirant als middelen van cassatie zijn aangevoerd:

lo. Schending, immers verkeerde toepassing van art. 131 laatste alinea Staatblad 1874 no. 94^, van art. 226 van datzelfde Staatsblad in verband met art. 358 en art. 48 van het Reglement op de Burg. Rechtsvordering, doordat de raad van justitie te Padang bij zijn vonnis, waartegen cassatie, heeft verklaard dat requirant geen eigenaar geweest is van de in den eiscli omschreven gronden, mits door gerequireerde de in het vonnis vermelde eed wordt uitgezworen en de Raad verder heeft veiklaard dat, ingeval van niet aflegging van den eed, de requirant voor de helft rechthebbende op die gronden geweest is, en de Raad dus bij hetzelfde vonnis te gelijk een interlocutoir en een eindvonnis heeft gewezen;

2o. Schending, immers verkeerde toepassing van art. 111 Staatsblad 1874 no. 94^, doordat de raad bij het vonnis, waartegen cassatie, heeft overwogen, dat het geschil door het uitzweren van een suppletoiren eed moet worden beëindigd, vermits den rechter in appel geen bepaalde punten voorliggen, waarop hij eene nadere instructie zou kunnen gelasten en geene andere bewijzen kunnen worden ingewonnen, en doordat de raad dus op dien grond een suppletoiren eed aan gerequireerde heeft opgelegd, en zulks niettegenstaande volstrekt niet is overwogen en beslist, dat de vordering niet van alle bewijs is ontbloot;

3o. Schending, immers verkeerde toepassing van art. 7 Staatsblad 1876 no. 35, doordat de raad heeft overwogen, dat bij de afschaffing der slavernij in Sumatra's Westkust de