is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juli 1888 door den raad van justitie te Batavia gewezen vonnis waarbij, met passeering van het door partijen bij conclusiën van eisch en antwoord incidenteel subsidiair gedaan bewijsaanbod, de opposant, thans appellant, goed opposant is verklaard tegen 's raads vonnis van 4 November 1887 bij verstek gewezen, voorzoover dat vonnis bij lijfsdwang is uitvoerbaar verklaard; mitsdien dat vonnis nietig is verklaard, voorzoover de daarbij uitgesprokene lijfsdwang aangaat met buiten effect stelling van het zelve in zooverre; de opposant daarentegen kwaad opposantis verklaard voorzoover het overige deel van het verstekvonnis aangaat met handhaving in zooverre van dat vonnis en met last dat het volkomen effect zal sorteeren, met dien verstande echter dat de daarbij tegen den oorspronkelijk gedaa de, opposant, thans appellant, uitgesproken veroordeeling tot betaling eener som van f 1217.22 tengevolge van den in den loop van het proces verminderden eisch moet worden teruggebracht op ƒ 1217.21 Vs en inet verwijzing van hem, opposant, in de kosten van het geding;

En voorts:

O. dat de opposant zich inet dat vonnis bezwaard achtende, daarvan tempore utili is gekomen in hooger beroep, met uitzondering van dat gedeelte, waarbij hij goed opposant is verklaard tegen 's raads vonnis van 4 November 1887 en dat vonnis buiten effect is gesteld ten aanzien van den daarbij bevolen lijfsdwang, hebbende hij bij eisch in appel daaromtreut in substantie aangevoerd :

dat de eerste rechter ten onrechte heeft beslist dat hij, appellant, de door hem beweerde dwaling, waarin hij bij het onderteekenen der aan den voet der notariëele acte van 16 Februari 1885 voorkomende verklaring van 8 September 18S6 zou hebben verkeerd, heefc te bewijzen en wel omdat het onmogelijk is den intiemen gedachtengang, die bij het onderteekenen dier verklaring heeft plaats gehad, met wettige bewijsmiddelen te staven ;

dat bovendien de verklaring in het Hollandsch in gesteld, zoodat, aangezien hij, appellant, een Chinees is, er een vermoeden