is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebbende de geintimeerde althans er nog niuiiner eene gezien — op ééne na: de dagvaarding in appel in deze zaak uitgebracht, van welke men vermoeden mag, dat zij pour le besoin de la cause, op deze niet gebruikelijke wijze is ingericht;

dat, is de dagvaarding geldig, thans de vraag aan de orde komt, of den geintimeerde in casu de actie toekwam dan wel eene maatschap had moeten procedeeren;

dat de raad ook dit tweede middel terecht verworpen heeft; dat de actie immers gebaseerd is op de overeenkomst den 8 Juni 1880 sub no. 9 voor den notaris R. van Santwijk gesloten, houdende eene associatie tot exploitatie van het transportcontract naar Solok, dat sedert ongeveer veertig jaren (en niet nu voor het eerst, zoo als erroneus beweerd wordt) door de Regeering pleegt uitbesteed te worden;

dat de appellant op grond van deze acte beweert, dat niet aan geintimeerde in privé, maar slechts aan zijne kongsie, de onderwerpelijke actie competeert, en hij steun voor deze meening meent te vinden in de omstandigheden dat:

lo. ter eenre compareerden Tjan Tang, Oeij A King en Thio Kao en ter andere hij;

2o. de notaris van de drie eerstgenoemde Chineezen zegt: „mij bekend als bestaande maatschap, blijkens mij vertoonde acte, verleden voor den notaris Chandon dd. 25 December 1878";

dat men evenwel bij de explicatie dezer acte in de eerste plaats gelieve in het oog te houden, dat zij is opgemaakt door den Heer van Santwijk, die (wegens ontstentenis van den notaris) als waarnemend notaris benoemd was bij raads beschikking, doch in het dagelijksch leven de betrekking van vendumeester vervulde, zoodat hij minder te huis was in het notariaat en deszelfs fraseologie en terminologie; dat, geheel afgescheiden hiervan, wordt opgemerkt:

Ad l um , dat, als vier personen een contract sluiten, het op den aard en het wezen der overeenkomst geenerlei invloed kan uitoefenen of de notaris hen in twee, in drie of in vier (groepen) comparanten verdeelt en in welke dier groepen hij hen indeelt;