is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1890 no. 61 — en in de Soeiabaja courant van 5 Juli 1890 no. 152, van welke beide bladen bierbij een exemplaar wordt geëxhibeerd;

dat adressants principale nu echter bemerkt heeft, dat op 9 Juli 1890 onder nummer 1087 door en ten name van den heer J. A. van Viegen, koopman, wonende te Soerabaja, in hetzelfde register A een geheel gelijksoortig merk voor minerale wateren (limonade gazeuse) is ingezonden en ingeschreven, dat in dezelfde bovenaangehaalde Javasche Courant is gepubliceerd en tevens in litt te Soerabaja verschijnend Thieme's nieuw advertentieblad van 14 Juli 189U no. 159, waarvan een exemplaar hierbij wordt overgelegd;

dat adressante zich tegen de definitieve inschrijving van dit laatste merk wenscht te verzetten en zij daartoe bevoegd is, naardien zij vroeger door inzending recht op haar merk heeft aangevraagd dan voornoemde heer van Viegen op het zijne, en nog geen jaar is verloopen sedert laatstgenoemde zijn merk heeft ingezonden en die inzending heeft openbaar gemaakt;

dat adressants principale thans tot dat verzet wenscht te procedeeren op de wijze voorgeschreven bij art. 3 van Staatsblad 1885 no. 109 en het verzoek tot verbod van definitieve inschrijving van voormeld merk des heeren van Viegen baseert op de groote overeenstemming, welke tusschen dat merk en het hare bestaat;

dat de punten van overeenstemming zijn de navolgende: lo. dat de etiquettèn zijn van gelijke grootte en gelijke omlijsting;

2o. dat beide merken bovenaan voeren een even groot ovaalvormig wit vlak, omgeven door dezelfde zwarte omlijsting en inhoudende precies dezelfde afbeelding van een mineraalwatermachine of distilleertoestel en aan weerszijden door gelijke hoekornamenten versierd;

3o. dat boven die ovaalvormige lijst staan de op dezelfde wijze gedrukte gelijksoortige even groote en de den rand volgende woorden „Fabriek van' 1 '', terwijl onder dien rand op dezelfde wijze gedrukt zijn in even groote en gelijke letters, de woorden „minerale wateren";