is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van substitutie gemachtigd was door den verkooper, op den dag der faillietverklaring van den verkooper, is rechtsgeldig, wanneer de kooper en diens gesubstitueerde onbekend waren met dat faillissement.

Deze procuratie is niet eene in rem suam.

Art. 1818 al. 1 B. W. is niet beperkt tot verbintenissen door den lasthebber met derden aangegaan 291

HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-1NDIE, (Eebste EAmeb).

CASSATIE.

Art. 204 en 205 lui. Regl. — Appel of cassatie.

Van een vonnis op een verzet tegen den executorialen verkoop van opstallen, op grond der bewering die gekocht te hebben voor meer dan f 500, is geen cassatie, doch wel appel toegelaten. 32

De landraad, nadat een bij interlocutoir vonnis opgelegde suppletoire eed afgelegd is, een eindvonnis uitsprekende, zonder daarover in raadkamer te beraadslagen en besluit te nemen, heeft daardoor art. 164 Inl. Regl. geschonden 34

BESCHIKKINGEN OP REKESTEN.

PRESIDENT VAN DEN RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA.

Artt. 28, 29, 35 en 36 van het Tarief in Staatsblad 1851 no. 27. — Gerechtelijk begroote rekening vaneenen practizijn.

De President van den Raad van Justitie is niet bevoegd eenen practizijn te gelasten aan zijnen cliënt eene gespecificeerde rekening af te geven of hem te veroordeelen tot het doen van rekening en verantwoording van een genoten voorschot.

Ook is hij niet bevoegd op een eenzijdig verzoekschrift van den cliënt om te beslissen op een verzet tegen een bevelschrift van tenuitvoerlegging, afgegeven volgens art. 35 van het Tarief in Staatsblad 1851 no. 27 52

HOOGER BEROEP.

HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-1NDIE. (Eebste KAmeb).

Aanvulling registers burgerlijke stand. — Erkenning natuurlijk kind. — Toestemming der moeder. — Artt. 4, 13 stjq. en 284 B. W.—Art. 1 Staatsblad 1849 no. 25.

Slechts dan kan er sprake zijn van het ontbreken der geboorteacte van een buiten huwelijk bij eene inlandsche vrouw