is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zoodanigen die tot de inlandsche bevolking behooren, voorts alle personen, van waar afkomstig, niet vallende in de termen der volgende zinsnede.

Met inlanders worden gelijkgesteld de Arabieren, Mooren, Chinezen en allen die Mohammedanen of heidenen zijn.

voorts alle personen, van waar afkomstig, niet vallende in de termen der volgende zinsnede,

Met inlanders worden gelijkgesteld Arabieren, Mooren, Chinezen en allen die Moharamedanen of heidenen zijn.

De inlandsche Christenen blijven onderworpen aan het gezag der inlandsche hoofden, en met opzigt tot regten, lasten en verpligtingen, aan dezelfde algemeene, gewestelijke en gemeentelijke verordeningen en instellingen, als de inlanders die het Christendom niet belijden.

De Gouverneur-Generaal kan, in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indië, uitzonderingen maken op de toepassing der in dit artikel gestelde regels.

Uit het terrein van den strijd, de 2e alinea, verdween de oorzaak van den tegenstand ; het mikpunt van den aanval verviel; de Regeering liet de gecursiveerde woorden wegvallen.

De oppositie had gezegevierd; het door de Regeering vooropgezette en aanvankelijk krachtig gehandhaafde beginsel: de inlanders die Christenen zijn worden gelijkgesteld met Europeanen ómdat ze Christenen zijn, werd prijsgegeven.

En nu werden in dat allerlaatste ontwerp dat in discussie zou komen nog twee alinea's aan het artikel toegevoegd, de 4e en 5e alinea van het tegenwoordige artikel 109; de 4e als eene uitbreiding van hetgeen door artikel 3 der Overgangsbepalingen