is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europeescb, deels Aziatisch gebied. De Turk, geboren binnen het grensgebied van Europa, is Europeaan, en valt dus onder de eene hoofdgroep van alinea 1 ; hij wordt niet gelijkgesteld omdat hij is Europeaan, onverschillig of hij is Moslira of Christen of Jood, wat even onverschillig is bij den Engelscbman en andere Europeanen. ,

Edoch werd de Turk geboren buiten dat grensgebied, dan behoort hij tot de gelijkgestelden, en alsdan zijn twee gevallen mogelijk: bf hij wtrd geboren op Turksch grondgebied raaar in Azië gelegen, bf elders buiten Europa. De zoodanigen, exerapli gratia de Turk geboren te Aleppo, ergo buiten Europa maar binnen het Turksche rijk, de Turk geboren te Alexandrië (Afrika), te Melbourne (Australië), te New-York (Amerika), te Batavia (Azië), vallen onder de gelijkgestelden omdat ze geene Europeanen zijn. Aan welke der beide hoofdgroepen worden zij gelijkgesteld? Aan de inlanders. Waarom? Omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden voor de gelijkstelling met Europeanen gevorderd, omdat ze n.1. niet zijn Christen èn wel vallen in de termen van alinea 3, Mohamedanen als ze zijn.

Mocht daarentegen een dier Turken het Christendom belijden, dan is de Christen-Turk, buiten bet grensgebied van Europa geboren, gelijkgesteld met de Europeanen. Waarom? Omdat hij voldoet aan de voorwaarden van alinea 2, omdat hij primo is Christen en secundo niet valt in de termen van alinea 3.

Resumeerende: De rechtstoestand van den Turk, geboren binnen bet grensgebied van Europa, is in Nederlandsch-Indië dezelfde als die der overige Europeanen, welken godsdienst hij ook belijde.

De rechtstoestand van den 'Turk, buiten dat grensgebied geboren waar ook, is in Ned.-Indië dezelfde als die van de inheemsche bevolking.

De Turk, van waar ook afkomstig, die Christen is, is in Ned.-Indië in rechtstoestand gelijk aan den Europeaan.

(Wordt vervolgd).