is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reglement opgedragen, in de instructiën voor het inlandsch bestuur herhaald, ook met last tot toezicht op het onderwijs, en in hoever zij dat met gezag tegenover eene Moslirasche bevolking kunnen doen.

Edoch dat zijn suppositiën, subjectieve opvattingen, appreciatiën, waarvan het gewicht wel niet mag worden voorbijgezien, maar die niets afdoen tegen het boven ontwikkelde beginsel onzer instellingen.

Evenwel om de gestelde vraag: Verliest een inlandsch hoofd, als hij Christen wordt, zijne b trekking? goed te beantwoorden, algemeen als ze is, meet worden onderscheiden wat de Minister niet deed; maar niettemin is het antwoord toch ontkennend, Onze koloniale instellingen kennen de hoofden „van regeeringswege aangesteld" zoo als art. 67 Regeerings-Reglement zegt, en de hoofden „van regeeringswege erkend."

Est distinguendum, wat art. 67 dan ook zeer juist doet. Immers de dessahoofden worden, behoudens de hoofden van de perdikan dessa's, alleen erkend door het Gouvernement, maar niet benoemd, doch uit krachte van de door art. 71 gewaarborgde autonomie door de inlandsche gemeenten zelve verkozen. De ordonnantie, die de regelen dier verkiezing vaststelt — die van Staatsblad 1878 no. 47, een blijkbaar goed voorbereid en goed doordacht stuk, kort, zakelijk en duidelijk; een rara avis in onze wetgeving, — vordert de goedkeuring der verkiezing door het hoofd van gewestelijk bestuur, en noemt in art. 6 de redenen op, die alleen eene weigering kunnen wettigen. Hierin is natuurlijk geene sprake van weigering oindat het gekozen dessahoofd Christen is Voorts eischt de ordonnantie in art. 8 voor het ontslag van een dessahoofd een gemotiveerd besluit van het hoofd van gewestelijk bestuur, terwijl art. 9 voorschrijft wanneer eervol, art. 10 wanneer niet-eervol ontslag verleend wordt. De redenen voor 't eerste zijn lo. op verzoek 2o. wegens verhuizing uit de dessa 3o. wegens ziekte, ouderdom, lichaams- of zielsgebreken 4o. andere gewichtige redenen van openbaar belang.

Zoo als men ziet: er is geene sprake van ontslag, omdat het dessahoofd tot het Christendom overgaat.