is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik meen zeker te zijn, dat eene gelijkstelling van Europeaan of daarmede gelijkgestelde met inlander zich sedert de inwerkingtreding van het Regeerings-Reglement nog nimmer heeft voorgedaan. De Indische Regeering heeft alleen voorschriften gegeven, die in acht moeten genomen worden voor de gelijkstelling met Europeanen. Voorschriften voor eene gelijkstelling met inlanders zijn niet gemaakt.

De gelijkstelling brengt in den rechtstoestand van den Europeaan, maar maakt niet tot Nederlander, en van daar dat ze niet toegankelijk maakt tot het bekleeden van al die functiën bij het algeüieen bestuur, bij de rechterlijke macht, het notariaat, het binnenlandsch bestuur en andere takken van dienst, waarvoor het Regeerings-Regltment, de Comptabiliteitswet, het Reglement op de rechterlijke organisatie, op het notarisambt en andere verordeningen het Nederlanderschap vorderen. Vermits deze eisch niet gesteld wordt voor den advocaat en procureur, kunnen met Europeanen gelijkgestelde inlanders en Ooslersche Vreemdelingen, mits ze aan de vereischten van bekwaamheid voldoen, daartoe benoemd worden, doch zijn ten dien aanzien evenals de Nederlanders geheel afhankelijk van het welmeenen der Regeering, die een verzoek tot aanstelling kan inwilligen maar ook weigeren, omdat hier het jus poslulandi niet ipso jure voortvloeit uit den doctoralen bul als in Nederland, waar het bezit er van een recht geelt op inschrijving in de orde van advocaten, die in Indië niet bestaat, waar geen balie is.

In welken vorm moet gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid van de laatste alinea van art. 109?

Door eene koloniale Ordonnantie. Het maken van uilzonderingen op de in de wet gestelde regels is eene daad van wetgeving, waartoe de Gouverneur-Generaal uitdrukkelijk bevoegd moest worden verklaard. Hij oefent die bevoegdheid uit als wetgever en niet als hoofd der uitvoerende macht. Derhalve is noodig eene koloniale Ordonnantie zooals het product genoemd wordt der legislatieve macht van den wetgever in de koloniën, en om liet in 1854 aangenomen stelsel van wetgevende bevoegdheid behoeft de Gouverneur-Generaal daartoe de overeenstemming van den.Raad van