is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Medan en van dezen ter reparatie ontvangen, opzettelijk, ten nadeele van den eigenaar, tot eigen voordeel heeft aangewend en alzoo verduisterd, doordien hij bedoelde speeldoos op den 21 November 18S9 bij den pandhouder te Medan heeft verpand of doen verpanden voor twaalf dollars en dit door hem ontvangen bedrag heeft verteerd;

dat hij een zilveren horloge, behoorende aan zekeren Eens te Medan en van dezen ter reparatie ontvangen, opzettelijk, ten nadeele van den eigenaar, tot eigen voordeel heeft aangewend en alzoo verduisterd, doordien hij bedoeld horloge op den 25en November 1889 door een inlander bij den pandhouder te Medan heeft doen verpanden voor twee tn een halven dollar en dit door hem ontvangen bedrag heeft verteerd;

dat hij een speeldoos, behoorende aan zekeren Eenesse te Medan en van dezen ter reparatie ontvangen, opzettelijk, ten nadeele van den eigenaar, tot eigen voordeel heeft aangewend en alzoo verduisterd, doordien hij bedoelde speeldoos op den 16en November 1889 aan den waronghouder /liman te Medan heeft verkocht voor drie rijksdaalders en één dollar en dit door hein ontvangen bedrag heeft verteerd.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsch-Indië tot informatie en extract verleend aan het HoogGerechtshof, het Hoog-Miiitair-Gerechtshof, den Directeur van Justitie, den Procureur Generaal, den Advocaat Fiscaal, den raad van justitie te Batavia en den Officier van justitie hij den raad van justitie te Batavia tot informatie en naricht.

Accordeert met voors. register;

De Gouvernements Secretaris,

(w. g.) O. VAN DEK WlJCK.

NASCHRIFT.

In eeno Verhandeling, voorkomende in Deel XLIV pag. 199 t/m 210 van dit Tijdschrift, ten opschrift voerende: Jurisdictie tjeseh illen lussc/ten den burgerlijken en den militairen rechter,