is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet Regeerings-Reglement geeft nu in de tweede alinea van art. 75 aan den Gouverneur-Generaal eene bevoegdheid.

Ze is deze: oin op de inlanders of de met hen gelijkgestelden of op een deel hunner toepasselijk te verklaren bepalingen van burgerlijk, van handels en van strafrecht, die daarvoor vatbaar zijn.

Of ze voor toepasselijkverklaring vatbaar zijn en welke die zijn, is ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal en den Raad van Indië.

De toepasselijkverklaring moet geschieden bij koloniale ordonnantie, niet om de woorden in alinea 2 „in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indië", maar omdat het is eene daad van wetgeving; al stonden die woorden er niet, dan zou om art. 29 de overeenstemming noodig zijn voor de vaststelling der ordonnantie.

Alinea 2 zegt „des noodig gewijzigd." Vroeger bij de afzonderlijke behandeling der algemeetie verordeningen heb ik aangetoond, dat onze staatsinstellingen met voordacht aan den Gouverneur-Generaal de bevoegdheid hebben onthouden, behoudens de éénige uitzondering van art. 129 Regeerings-Reglcment, wetten en koninklijke besluiten te wijzigen en de redenen ontvouwd die daartoe hebben geleid 1). Bij de uitvoerige toelichting van het zoo belangrijke deel van ons Regeerings-Reglement, dat over de wetgeving handelt, zagen we dat de Gouverneur-Generaal niet bevoegd is te wijzigen wat door een der beide andere koloniale wetgevers is vastgesteld. Welnu, op dat beginsel wordt in art. 7 5 geene uitzondering gemaakt.

Wordt een deel van de burgerlijke, bandels of strafwetgeving toepasselijk verklaard, die wortelt in eene wet of in een Koninklijk besluit, dan kan hierin door den Gouverneur-Generaal geene wijziging worden gebracht in dien zin dat de beginselen van het geregelde onderwerp, het sijsteem der voorschriften van wet of Koninklijk besluit, door den wetgever in de koloniën, zouden gewijzigd kunnen worden. De bedoeling is dat, indien

1) Zie inijne verhandeling «Algemccne Verordeningen" in dit Tijdschrift deel LU pag. 48—50.