is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De inlander en oostersche vreemdeling die een huwelijk wil aangaan met eene Europeesche vrouw, wat de Islam toestaat, mits ze zij Jodin of Christin en zich onderwerpe aan de reinigingswetten, moet zich vooraf onderwerpen aan de geheele Europeesche wetgeving aangaande liet burgerlijk en handelsrecht. Dit geldt evenwel alleen dan, indien de inlander of oostersche vreemdeling het huwelijk sluit volgens de voorschriften der Europeesche wet en dus voor den ambtenaar van den burgerlijken stand, aan wien de authentieke acte, waarbij de onderwerping plaats had, moet worden overgelegd, die als bijlage bij de huwelijksacte gevoegd wordt.

Hierin is dus een middel gelegen om bij gemengde huwelijken deels in den rechtstoestand der Europeanen te komen.

Edoch in de praktijk geschiedt dit nooit; de gemengde huwelijken vooral van Arabieren en Chineezen met Indo-Europeesche meisjes nemen toe, ook van eigenlijk gezegde inlanders; speciaal te Makasser, Soerabaia en Seinarang; maar dan wordt zulk een gemengd huwelijk geslott n niet volgens de vormen en gebruiken der Europeesche wetgeving, doch op inlandsche wijze, indien althans nog maar de vormen der inlandsche maatschappij daarbij worden in acht genomen, die er ten minste ook het karakter eener verbintenis aan geven, en niet zooals steeds meer en meer het geval wordt, vooral te Soerabaia, Arabieren en Chineezen arme Indo-Europeesche meisjes eenvoudig tot concubines nemen.

Dat Arabieren en Chineezen ooit bij een gemengd huwelijk aan ons pr vaat recht, dus ook aan ons huwelijksrecht zich zouden onderwerpen, zoo als art. 15 Overgangs Bepalingen wil, is ondenkbaar om den godsdienst door hen beleden.

Bij inlandsche Christenen zou het mogelijk zijn, maar deze trouwen niet met Indo-Europeesche meisjes, wier armoedige toestand door zulk een huwelijk niet in die mate zou plaats maken voor een zekere welvaart, waarop eene vereeniging met Arabier of Chinees meer uitzicht opent.

Tn de derde plaats bestaat de mogelijkheid der toepasselijkheid van een deel van het Europeesche formeele recht op de