is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Soerabaja Mr. G. Pinedo, griffier van den landraad te KotaRadja, tevens auditeur-militair bij den krijgsraad in het Coinmandement Atjeh en Onderhoorigheden;

l. tot griffier van den landraad te Kota-Radja, tevens auditeurmilitair bij den krijgsraad in liet Commandement Atjeh en Onderhoorigheden Mr. J. Barlagen Bussemaker, griffier van de Landraden te Garoet, Mangoenredja, Tasikmalaja, Manondjaja en Tjiamis;

c. tot griffier van de landraden te Garoet, Magoenredja, Tasikmalaja, Manondjaja en Tjiamis Mr. J. M. C. E. Ie Rutte, thans ambtenaar voor de rechterlijke macht, ter beschikking van den Directeur van Justitie.

Bij besluit dd. 19 April 1891 no.-24 is benoemd:

I. tot officier van justitie bij den raad van justitie te Soerabaja Mr. A. J. Sloot, voorzitter van den landraad te Soernenep (Madura);

II. tot voorzitter van den landraad:

a. te Soemenep Mr. J. W. van Goens, voorzitter van den landraad te Toeban (Rembang) ;

b. te Toeban Mr. N. van Beers, voorzitter van den landraad te Bodjonegoro (Rembang).

Bij besluit dd. 19 April 1891 no. 1 is het lid in den raad van justitie te Semarang Mr. G. J. A. van Berckel belast met de waarneming der betrekking van President van den raad van justitie te Makasser, gedurende de afwezigheid met binnenlandsch verlof van den titularis.

Bij besluit dd. 23 April 1891 no. 21 is:

I. verleend, wegens ziekte, een tweejarig verlof naar Europa aan Mr. P. L. A. Collard, voorzitter van de landraden te Poerwukerto en Poerbolingo (Banjoemas);

II. benoemd tot voorzitter dier landraden Mr. E. Kruseman, substituut-officier van justitie bij den raad van justitie te Semarang;

III. tot substituur-officier van justitie bij dien raad Mr. P. A. Versteegli, griffier van den landraad der Stad en Voorsteden van Batavia.