is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medewerking van den verkooper zoowel tot het bekomen van de vereischte landmeterskennis als van de acte van transport zelve;

dat meergemelde overschrijving dus ten onrechte heeft plaats gehad en te niet gedaan zal moeten worden op dat meergemeld perceel weder ten bate van de scliuldeischers van Nio Sioe Boen kome;

dat uit het bovenstaande wijders volgt dat de gedaagde dat perceel wederrechtelijk bezit;

dat dat bezit, overeenkomstig de tweede alinea van art. 332 Burgerlijk Wetboek geacht wordt te kwader trouw te zijn van af het oogenblik, dat te dier zake eene rechtsvordering tegen den gedaagde is ingesteld ;

dat in casu aanwezig zijn authentieke titels, namelijk meergemeld vonnis van faillietverklaring en opgeinelde acte van overschrijving;

en op die gronden heelt gevorderd dat het den raad van justitie te Batavia moge behagen den Chinees Nio Sioe Boen voornoemd te verklaren eigenaar van vorenbedoeld perceel, overzulks nietig en van onwaarde te verklaren, dan wel te vernietigen de overschrijving gedaan bij acte op 7 December 1888 sub no. 117 voor liet bestuur der residentie Preanger Regentschappen verleden, mitsgaders die acte zelve, voorts eischeres quahtate qua te machtigen om van deze nietig en van onwaarde verklaring dan wel vernietiging op vertoon van de grosse van het in deze te wijzen vonnis door den secretaris der Preanger Regentschappen aanteekening te doen houden op de minute dier acte, alsmede op de minute der hiervoren vermelde acte van 9 November 1875 no. 26, met veroordeeling van gedaagde om zulks te geheugen en te gedoogen;

wijders den gedaagde te veroordeelen, om binnen 14 dagen na de beieekening van het in deze te wijzen vonnis, of binnen zoodanigen anderen termijn, als de raad zal dienstig oordeelen, bedoeld perceel met al de zijnen en het zijne te ontruimen en ter vrije beschikking van eischeres qualitate qua te stellen, vrij van alle lasten die daarop door den gedaagde mochten zijn gevestigd of ten gevolge van bovenbedoelde overschrijving ten