is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeft geratihibeerd en in al haar gevolgen voor haar rekening heeft genomen ;

dat geintimeerde derhalve de verplichting tot betaling der f 4122,90 baseert op een tweede van de eerste bestelling der installatie etc. geheel afgescheiden, bepaaldelijk tusschen de heeren Droeshout en Coers gesloten overeenkomst van bestelling of koop, speciaal de verkrijging der tuijauterie ten doel hebbende ;

dat de eerste rechter het bestaan van die overeenkomst als • bewezen heeft aangenomen, doch deze meening naar het oordeel van appellante niet kan opgaan ;

dat, ook al nam men aan dat het in den wil der voornoemde heeren Droeshout en Coers heeft gelegen een tweede en nieuwe koopovereenkomst, speciaal ten aanzien der tuijauterie, aan te gaan, deze alsdan toch niet is geboren, vermits tijdens het contracteeren geen bepalingen omtrent den koopprijs zijn gemaakt en deze zelfs niet is bedongen ;

dat al mocht desniettegenstaande worden beslist, dat een bestaanbare koopovereenkomst is aangegaan, appellante niet voor alle gevolgen tier bestelling en dus ook niet voor de betaling aansprakelijk kan worden gesteld, aangezien appellante den heer Coers nimmer eenige volmacht tot het bestellen der tuijauterie heeft gegeven en deze ook niet in haren naam heeft gehandeld;

dat geintimeerde mitsdien inet hare vordering niet ontvankelijk had moeten worden verklaard en dit in appel alsnog zal behooren te geschieden;

dat, w.it nu de hoofdzaak betreft, het geschil afhankelijk is van de vraag, welke macjhineriën in de op 7 Januari 18S4 door de appellante aan de geintimeerde krachtens overeenkomst, gedane bestelling begrepen zijn;

dat door geintimeerde in dit opzicht verwezen wordt naar het met het oog op de bestelling opgemaakt devis d'avant projet en verder wordt beweerd dat, vermits in het geschrift, hetwelk partijen ten blijke der overeenkomst hebben gemaakt, gelezen wordt dat geintimeerde slechts verbonden is het in het devis gespecificeerde materiaal tegen de daarbij vermelde prijzen te leveren, tot die bestelling ook geen andere inachinedeelen dan