is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht voor Inlanders, waar alleen sprake is van bewaarplaatsen van acten, goederen etc. den openbaren staatsdienst in stricten zin betreffende;

O. dat die stelling ook juist blijft daar waar het, zooals in casu, een bagagewagen van de staatsspoorwegen geldt;

O. toch dat de Staat eene spoorweglijn exploiteerende, zulks niet doet krachtens zijne publiekrechtelijke rechten of verplichtingen en hij daardoor ook niet jure publico tegenover de burgers kan verbonden zijn, maar dat hij, zulks doende, eene zuiver privaatrechtelijke handeling verricht, en evenals ieder ander privaat persoon of zedelijk lichaam, zuiver ex jure civili tegenover het publiek, dat van zijn vervoermiddel gebruik maakt, tot nakoming zijner verplichtingen gehouden is;

O. dat mitsdien de Staat eene onderneming exploiteerende, ten doel hebbende het vervoer van goederen over land tegen eene bepaalde vracht, niet anders is dan de voerman in het Wetboek van Koophandel en bij bovengenoemde strafbepaling bedoeld;

O. dat zulks ook blijkt uit het bij Staatsblad 18b3 no. 277 afgekondigde algemeen Beglement op den dienst der Spoorwegen in N. I., waarbij tal van bepalingen van zuiver civielreclitelijken aard, regelende de rechten en verplichtingen tusschpn den spoorwegondernem r en den bevrachter zijn vastgesteld, en waar zelfs in art. 3 uitdrukkelijk naar de bepalingen van het Wetboek van Koophandel den voerman betreffende wordt verwezen, welk reglement zonder eenig voorbehoud bij art. 256 ook op den dienst en het gebruik der staatsspoorwegen is toepasselijk verklaard ;

O. dat dus, welke dan ook de verhouding van den Staat, spoorwegondernemer en de door hem ten dienste der onderneming aangestelde en uit 's Lands kas betaalde beambten moge zijn, en hoe men ook de kantoren, waarop die beambten werken en de archieven, waar zij hunne administratieve documenten bewaren, moge noemen, de Staat, daar, waar hij zuiver burgerlijke overeenkomsten, ten onderwerp hebbende het vervoer van goederen sluit, en daar waar hij die contracten uitvoert, door de