is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

op liet I>%'IEste Deel van liet Tijdschrift

HET RECHT IN NED.-INDIE.

VERHANDELINGEN.

Verkrachting in kinderhuwelijk I

Buitenbraak.Ondergraving. -—Inklimming .... 349

BURGERLIJKE ZAKEN.

HOOGER BEROEP.

HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDTE, (Eerste Kamer).

Middelen der dagvaarding. — Verplichting van den vendumeester. — Bewijs van eigendom van roerend goed.

De dagvaarding houdt de middelen in, wanneer daarin voor de actie van art. 460 Rv. gesteld is eigendom verkregen door koop op pnblieke vendutie.

De vendumeester, vertegenwoordigende het vendudepartement, is niet de verkooper, doch slechts de door de wet aangewezen tusschenpersoon tot het ho iden van verkoopingen in het openbaar ten behoeve van den verkooper. Hij is niet bevoegd noch verplicht tot levering.

Door het bewijs dat men een roerend goed op publieke véndutie heeft gekocht en het daarna aan een ander verhuurd heeft, staat de eigendom van den kooper vast 26

Verhoor op vraagpunten. — Grondslag voor eene reconventioneele vordering — Art. 230 Rv. — Opdracht van het verhoor aan eenen buitenlandschen rechter.

Wanneer geageerd wordt nit een contract op grond van verzuim in de nakoming daarvan, dan is een verhoor van den eischer op vraagpunten toelaatbaar, zoo de uit te lokken antwoorden den grondslag moeten vormen voor eenen reconventioneelen eisch en er tusschen dezen en den oorspronkelijken eisch verhand bestaat. 32