is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHIKKINGEN OP REKESTEN.

RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA, (Eerste Kamer).

Raadkamer van 20 Mei 1891. V oorzitter: Jhr. Mr. H. L. W ichers.

Artt. 391 en 393 13 W. — Effecten aan minderjarigen toebehoorende.

Art. 391 al. 2 B. W. slaat alléén op gelden van den minderjarige, die nog nu t belegd zijn, doch niet op effecten en actiën, die den minderjarige uit eene nalatenschap ten deel gevallen zijn.

Be wetgever acht het bezit door den minderjarige van andere effecten dan inschrijvingen op het grootboek der Nederlandsche werkelijke schuld mogelijk en bestaanbaar.

Aan

Den raad van justitie te

Batavia.

Geeft eerbiedig te kennen de Weeskamer te Batavia, krachtens beschikking van Uwen Raad dd. 29sten Augustus 1888 belast met het beheer over de goederen en gelden van de vier minderjarige kinderen van E. H. v. B. ;

dat tot deze goederen behooren zeven en twintig en een half aandeel in de Javasche Bank, respectivelijk groot/" 500 en/ 250;