is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den 9en September 1874 onder nummer 72, in eigendom toebehoorend perceel, zijnde een erf beplant met klapperboomen, gelegen aan de rivier nabij het Europeesche kerkhof tegenover de Chineesche kamp te oud Bantam, in de residentie van dien naam;

dat dat eerste en tweede hypothecair verband, voor zoover dat betreft den luitenant der Chineezen Oeij Tiang Lam voornoemd, blijkens de aan de hypotheekacte gehechte acte van acquit en décharge, bereids op den 17en October ls89 is opgeheven ;

dat de Chinees Ko Taij Tjin voornoemd op den 7den Februari 1S82 te Batavia is overleden en bij zijn door den dood bekrachtigd testament op den 2den Augustus 1881 sub numero 9 ten overstaan van den te Batavia resideerenden notaris Hendrik Jacobus Meertens en getuigen verleden, tot zijne eenige en algeheele erfgenamen heeft benoemd zijne weduwe Tan Kam Nio en zijn zoon Ko Heng Tiong;

dat voornoemde Tan Kam Nio en Ko Heng Tiong bij behoorlijk aan den eischer heteekende acte, op 6den December 1889 sub numero 6 voor den resident en secretaris van Bantam te Serang verleden, voormelde hypothecaire schuldvordering van hunnen erflater, den Chinees Ko Taij Tjin, aan gedaagde hebben, gecedeerd en overgedragen;

dat echter even na het overlijden van den Chinees Ko Taij Tjin, gedaagde diens gansche handelszaak, gedreven wordende onder het merk Keng Liong Bie, heeft overgenomen, waaronder ook behoorde, hoewel toenmaals niet dadelijk, doch eerst op 19 December 1889 eene vormelijke acte van cessie daarvan werd opgemaakt en in de betrekkelijke registers van hijpotheken te Serang ten name van gedaagde overgeschreven, vorenbedoelde ten laste van eischer bestaande hypothecaire schuld aan Ko Taij Tjin;

dat sedert de overdracht van die hypothecaire schuld met en benevens de handelszaak onder het merk Keng Liong Bie aan gedaagde, eischer met hem, ingevolge eene deswege getroffen schikking, ten volle heeft afgerekend en niets meer schuldig is;