is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getroffen en dientengevolge gezegde schuld ten volle zou zijn afgerekend ;

en op die gronden voor antwoord is geconcludeerd tot niet ontvankelijkverklaring, immers ontzegging van den eiscli cum expensis;

O. dat vervolgens bij door den procureur des eiscliers bij deurwaarders exploit van den 22sten Maart 1890 aan dien van den gedaagde beteekende acte, in het geding gebracht zijn eene in de Chineesche taal met Chineesche karakters geschreven rekening-courant en acht in de Chineesche taal met Chineesche karakters geschreven brieven met en benevens de van die rekening-courant en brieven door den tolk voor de Chineesche taal bij dezen Raad, den Chinees Tan A Tiam, vervaardigde Maleische vertalingen, waarna bij, bij deurwaarders exploit aan den procureur des eiscliers beteekende acte, door den procureur van gedaagde is verklaard, dat hij erkent, dat al deze stukken van den gedaagde afkomstig zijn, met uitzondering van den brief die gesteld wordt te zijn van gedaagde aan eischer en gedagteekend is de 4de dag van de 9de maand van het Chineesche jaar Ki Tio, onder aanteekening dat de stempel „Keng Hong Twee Hwee" is het handelsmerk en de stempel „Hok Keng Twee Hwee" is het particuliere merk van gedaagde; dat gedaagde echter ontkent de schrijver of afzender te zijn geweest van den genoemden brief, welke dan ook niet voorzien is van den handels- of particulieren stempel van gedaagde, doch van eene zoogenaamde tjap kembang (phantasie stempel), waardoor deze brief het karakter van echtheid ten eenenmale verliest; zijnde bij diezelfde acte door den procureur des gedaagden in liet geding gebracht zeven Chineesche handelsboeken (grootboeken), waarvan een van wijlen den Chinees Ko Taij Tjin, merk Keng Liang Bie Tjan, over het Chineesche jaar Sin Sie ofTjie (1881) en de anderen van gedaagdes merk Heng Hong over de Chineesche jaren Djim Ngo (1882), Kwie of Koei Bie (1883), Ka Sin (1884), Jet Yoe (1885), Pia of Pliia Soet (1886) en Teng Haij (1887), benevens eene' door den Cbineesclien tolk Tan A Tiam opgemaakte Maleische vertaling van gedeelten dier boeken, betrekking hebbende op de schulden van eischer aan de