is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strekkende, om met ontvangst van liet beroep in cassatie, te niet te doen het vonnis van den raad van justitie te Semarang, waarvan cassatie, en doende, wat de eerste rechter had behooren te doen, aan de requirante van cassatie toe te wijzen haren gedanen eisch, en mitsdien den gerequireerden G. J. K. Thies, oorspronkelijk gedaagde, te veroordeelen om aan requirante te betalen de som van f 100 met 6 % rente van af den dag der dagvaarding tot dien der volle voldoening toe, met zijne veroordeeling in alle kosten van het geding, zoowel in eersten aanleg als in cassatie gevallen;

Gezien de stukken;

O. dat namens de requirante als middel van cassatie is voorgesteld:

Schending, immers verkeerde toepassing van art. 1975 B.W., door te beslissen, dat de schuld van den gedaagde, thans gerequireerde, aan eischeresse, thans requirante, oorspronkelijk groot f 125, thans pro resto groot ƒ 100, ter zake van geleende gelden, is een schuld, die, omdat bedongen is, dat zij in maandelijksche paijementen van f 25 kon worden betaald, in vijfjaren verjaart;

O. te dien aanzien,

dat de eischeresse, thans requirante, in eersten aanleg heeft gesteld, dat de gedaagde, thans gerequireerde, blijkens onderhandsche schuldbekentenis, in het jaar 1878 van haar in leen heeft ontvangen een som van f 125, en daarbij aangenomen heeft dit bedrag bij maandelijksche paijementen van f 25 te zullen afbetalen, te beginnen met 1 Juli 18 78, en dat hij daarop slechts eenmaal eene som van ƒ 25 heeft afbetaald, zoodat hij ƒ 100 is schuldig gebleven;

dat nu door den rechter a quo is overwogen, dat gedaagde het door eischeresse gestelde beeft erkend, maar dat bij zich op verjaring heeft beroepen, en dat, daar bij de laatste alinea van art. 1975 B. W. is bepaald, dat al betgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere vastgestelde termijnen verjaart na vijf jaren, en in casu gedaagde op 3 Juni 1878 op zich heeft genomen zijne schuld terug te zullen betalen in vijf maande-