is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat deze tegen thans eischer gedane vordering steunt op de volgende posita:

Aangezien de gedaagde bij acte op 24 November 1887 onder no. 72 voor den notaris Johannes Diedericus de Riemer, resideerende te Batavia, gepasseerd, erkend heeft aan de eischeres, ter zake van gekochte en behoorlijk ontvangen koopmansgoederen, een bedrag van f 27586,20 schuldig te zijn, welk bedrag echter destijds abusivelijk is opgegeven en in werkelijkheid slechts ƒ 23722,06 groot is;

Aangezien bij art. 6 van die acte door de eischeres het recht is voorbehouden, ten allen tijde hare vordering onmiddellijk op te eischen, zonder voorafgaande aanmaning of in gebreke stelling, en zulks zelfs voor het geval dat de gedaagde al zijne bij die acte gestelde verplichtingen na mocht leven;

Aangezien eischeres van dit recht gebruik heeft gemaakt door bij exploit van mij deurwaarder, ddo. 19 April jongstleden, onder gelijktijdige beteekening van de grosse der bovengemelde acte, den gedaagde onmiddellijk hare vordering op te zeggen en hein bevel heeft laten doen haar het verschuldigde onmiddellijk te betalen:

Aangezien de gedaagde aan dat bevel nog geen gevolg heeft gegeven en eischeres hem thans door lijfsdwang wil trachten te bewegen tot afbetaling van zijn debet;

Aangezien lijfsdwang hier toepasselijk is vermits de gedaagde koopman is en de schuld ten behoeve van zijn handel heeft aangegaan;

Aangezien de vordering alsmede berust op een autbentieken titel, zoodat het in deze te wijzen vonnis kan worden verklaard uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande verzet of voorziening;

dat de eischer tot vrijwaring bij de acte ddo. 24 November 1887 sub no. 72 voor notaris J. D. de Riemer verleden, met de te Batavia gevestigde handelsvennootschap onder de firma L. Platon, de gedaagde in vrijwaring, en den heer Giesberger, na zich in die acte de daarin vermelde bedragen te hebben schuldig erkend, eene overeenkomst heeft gesloten, ten einde voorloopig uitstel van betaling te verkrijgen, en bij art. 1 van