is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenkomst zoude gehouden hebben en de rechter dit dus niet kan beoordeelen; en ad lurn, dat de brief van 16 Maart IS88 van de gedaagde in vrijwaring aan den eischer in vrijwaring gericht, werkelijk is een antwoord op eenen brief van den vorigen dag door eischer in vrijwaring aan luar gericht, doch dat hij, voor zoover ter zake dienende, volkomen begrijpelijk is, ook zonder kennisname van den brief van 15 Maart; dat gedaagde in vrijwaring daarin namelijk voorstelt om onverwijld eene notariëele acte te passeeren, waarbij eischer in vrijwaring erkent de goederen van de toko Kim Hong aan de gedaagde in vrijwaring verkocht te hebben en verder deze zinsnede bevat: „Darie sobat poenja debiteur pada toko-toko itoe sobat taoe nanti lama lama kita jang baijar, dan dari oetang sama orang-orang tjina itoe lama-lama nanti sobat boleli baijar, dengan kaoentoenganja dari pengilingan bras;

dat toch die bewoordingen, mede met het oog op de ondervolgende feiten en omstandigheden, vooral in verband met de data, waarop zij hebben plaats gegrepen, geene andere uitlegging toelaten van den brief dan deze: dat de gedaagde in vrijwaring op zich nam om, zoo eischer in vrijwaring aan gedaagde in vrijwaring de goederen van zijne toko onder het merk „Kim Hong" bij notariëele acte verkocht zou hebben, hetgeen geschied is bij acte op 21 Maart 1888 sub no. 3 voor den notaris te Serang E. C. F. Bloch verleden, zij op zich nam de schulden, die eischer in vrijwaring aan de firma L. Platon en den heer Giesberger had, ter zijner tijd te betalen;

dat het woord „debiteur" hier moet opgevat worden in den zin van „debet," daar anders de uitdrukking „sobat poenja debiteur pada toko toko" geen verklaarbaren zin heeft en nu debet aan de toko's, sci icet Europeesche toko's, hier gesteld is in tegenstelling met schuld aan Chineezen, moetende namelijk de eersten door gedaagde in vrijwaring betaald worden, terwijl de laatsten blijven voor rekening van eischer in vrijwaring; dat de bedoelde feiten en omstandigheden deze zijn : le. dat bij acte van 24 November 1887 sub no. 72 voor notaris J. D. de Itiemer te Batavia gepasseerd, gedaagde in vrijwaring