is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het reeds in eersten aanleg aangeboden bewijs door getuigen alsnog te leveren ; hebbende geintimeerde op grond biervan geconcludeerd :

voor antwoord in appel, tot tenietdoening van het appel en bekrachtiging van bet vonnis, waarvan appel, met veroordeeling van appellante in de kosten-der beide instantiën; en

voor eisch incidenteel subsidiair, dat bet den Hove inoge behagen om, alvorens ten principale recht te doen, hem toe te laten tot bet bewijs door getuigen van de in de ter rolle van 6 Juni 1890 in eersten aanleg gediende conclusie van eisch incidenteel subsidiair genoemde pertinente en concludente daadzaken, met opdracht van bet getuigenverhoor aan den AssistentResident van Grissee, voor zoover de te hooren getuigen in Grissee woonachtig zijn, en met bepaling van dag en uur en plaats, waarop de andere te hooren getuigen ter terechtzitting van bet Hof zullen worden gehoord, met veroordeeling van appellante in de kosten van dit incident, in geval van tegenspraak en anders met reserve daarvan tot de einduitspraak;

O. dat de tweede geintimeerde, na enkele beweringen van appellante te hebben weersproken, voor antwoord in appel heeft geconcludeerd: dat het den Hove behage ten aanzien van het door de appellante ingesteld hooger beroep zoodanig recht te doen, als het Hof in goede justitie vermeenen zal te behooren, onder protest van kosten;

O. dat appellante, op grond dat het door den eersten geintimeerde gevraagde getuigenverhoor om verschillende redenen tot niets zoude leiden, voor antwoord incidenteel subsidiair in appel heeft geconcludeerd tot niet ontvankelijkverklaring, immers in allen geval ontzegging van den door eersten geintimeerde gedanen eisch incidenteel subsidiair, inet veroordeeli ig van dezen in de kosten van bet incident;

O. dat, nadat de praktizijns van partijen, met uitzondering van dien van de tweede geintimeerde, die van pleidooi heeft afgezien, de zaak nader mondeling hebben toegelicht, de nederlegging der stukken is gelast en de dag der uitspraak bepaald;

Ten aanzien van het recht,