is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in gedaagdes bezit was, bij zijne procureursacte van den 4den December 11189 bad gegeven, noch in de bewoordingen, noch in inhoud, noch in strekking op het origineel gelijkt, daar die schets, wat de passage in kwestie, waarop het in het geding aankwam, betreft, en in bewoordingen en in inhoud en in strekking met den brief overeenkomt;

dat indien hier van bedrog sprake ware, dit dan zoude zijn gepleegd in eene niet tot de procedure betreffende acte;

dat immers partijen summierlijk hebben geprocedeerd door middel van ter rolle gediende conclusies van eisch en van antwoord, gevolgd door pleidooi;

dat in die summiere procedure de uitvoerige procureursacten, welke partijen aan elkaar hebben doen beteekenen, en welke niets anders zijn dan vermomde memories van re- en dupliek, niet te huis behooren, en daarop door den rechter niet mag worden gelet;

dat het Hof dit dan ook zoo weinig heeft gedaan, dat in het arrest a quo noch in de feitelijke overwegingen noch in de overwegingen rechtens met een enkel woord van die beide procureursacten wordt gerept, en het Hof die dus feitelijk ter zijde heeft gelegd, immers den inhoud daarvan ten eenenmale heeft geignoreerd;

dat volgens art. 385, le Rechtsvordering bedrog alleen dan grond kan opleveren tot request civiel, indien het in de procedures gepleegd is, zoodat, al ware eischers beschuldiging overigens juist, deze toch geen grond zoude opleveren voor request civiel;

dat eene vergelijking van eischers brief met de daarvan door hem in zijne procureursacte van 4 December 1889 gegeven schets voldoende aantoont, dat deze laatste in woorden, inhoud en strekking niet overeenkomt met het origineel;

dat eischer zulks blijkbaar zelf inziet en daarom thans beweert, dat die overeenkomst dan toch wel bestaat voor zooveel de passage in kwestie betreft;

dat echter het verschil ook in die passage niet kan worden ontkend, zoowel in bewoordingen als in inhoud en strekking;

dat het in de schets kortweg heet: ,,dan lagi dari saija poenja oewang blandja, saban boelan f 200 pegimana. Lain