is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, in waarde gelijk stellen met een minder gewicht van goede hoedanigheid dan het werkelijke,

De pachter moet in dat geval aan het Gouvernement den vollen prijs betalen van het in werkelijkheid ontvangen gewicht. 165

Bij ontkenning door gedaagde van de geposeerde koopovereenkomst, is litisdecisoir de hem opgedragen eed, dat hij niet aan den eischer pro resto verschuldigd is het van hem gevorderde bedrag wegens door eischer aan hem verkochte en geleverde handelsgoederen tegen de prijzen, van de hoeveelheden en hoedanigheden als in de dagvaarding vermeld 170

Vermoedens. — Litisdecisoire eed.

Een eed, waarin als vaststaande worden aangenomen feiten, die niet erkend en niet bewezen zijn, is niet litisdecisoir . . "201

Berusting. — Onbevoegdheid ratione materiae. — Art 329 Rv. — Bereidverklaring tot btwijslevering. — Staatsblad 1875 no. 179. — Europeesche wetgeving. — Art. 8 van Staatsblad 1855 no. 79.

Het onderzoek naar de niet ontvankelijkheid van het appel, op grond van berusting in het vonnis, moet voorafgaan aan de beoordeeling der exceptie van onbevoegdheid.

Bereidverklaring tot bewijslevering, zonder dat, ook na de ontkenning door de tegenpartij van het geposeerde feit, tot die bewijslevering geconcludeerd is, heeft geene waarde.

De actie tot nietigverklaring der overeenkomst van koop met recht van wederinkoop, gegrond op de Ordonnantie in Staatsblad 1875 no. 179, door een Inlander ingesteld tegen een Vreemden Oosterling, behoort niet tot. de competentie van den Europeeschen rechter, al zijn daaraan vastgeknoopt de acties tot ontruiming en die tot teruggave der vruchten wegens bezit te kwader trouw.

De r rdonnantje in Staatsblad 1875 no. 179 maakt geen deel uit van de Europeesche wetgeving 208

Uitlegging overeenkomst. —Voorwaardelijke overeenkomst.

De overeenkomst van koop en verkoop, met betaling van voorschot, — met het beding dat de kooper per eerste gelegenheid aan zijnen agent ter plaatse der levering zal schrijven om de waar te onderzoeken en bij bevinding van goede kwaliteit daarvan aan beide partijen kennis te geven, zullende alsdan gelijktijdig plaats hebben de betaling der restantkoopsom en de afgifte van een brief of telegram aan den kooper om hem het gekochte