is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijkbaar had het opperrechterlijke college ten deze bij zijn sobere motiveering de bewoordingen van art. 56 N. Sr. op het oog, luidende: „Staan meerdere feiten, ofschoon op zich zelf misdrijf of overtreding opleverende, in zoodanig verband, dat zij moeten beschouwd worden als ééne voortgezette handeling, dan wordt slechts ééne strafbepaling toegepast enz." Mij komt — salva reverentia — dit arrest voor te zijn in strijd met onze tegenwoordige wetgeving.

Ik stel mij dan ook voor in de volgende regelen 's Hofs arrest nader te bespreken. Te welkomer is mij dit, omdat ik daardoor een geschikt aanknoopingspunt vind om de bepalingen 1) van het Nederlandsch Strafwetboek ten aanzien van de voortgezette handeling en de daarmede zoo iiluw verwante samenloop van misdrijven, vervat in artt. 55 tot en met 58 2), aan eenige beschouwingen te onderwerpen.

Daartoe wensch ik, gelijk het door mij gekozen opschrift reeds aanwijst, het begrip „eenheid van strafbare handeling" te stellen tegenover een „meervoud van strafbare handelingen." Onder het eerste valt dan ook de door abstractie aangenomen éénheid van het voortgezet misdrijf en de zoogenaamde concursus idealis 3), waar eene handeling onder meerdere artikelen der strafwet valt. Vooraf echter eene toelichting waarom ik de uitdrukking „handelingseenheid" boven de o. a. door Prof. v. d. Hoeven, in navolging van vele duitsche auteurs gekozen „delictseenheid" 4) stel; terecht is toch door hem het bezwaar geopperd,

1) Die van zoo grooten invloed zijn op de toe te passen straften en qualificaties.

2) Dat het opschrift van den VI titel «Samenloop van strafbare feiten" minder juist is, zal ieder gereedelijk beamen.

3) Reeds nn wijs ik er op, dat ik de door art. 55 Ned. Strafwb. bedoelde oplegging van ééne straf bij meerderheid van strafbepalingen, waaronder het feit kan gebracht worden, de zoogenaamde concursns idealis noem.

4) Prof. v. d. Hoeven, Tijdschrift van Strafr. deel 1 «Misdrijven en overtredingen" pag 454. Het delict is daar genushenaming en omvat zoowel misdrijven als overtredingen Deze hoogleeraar wijst reeds in zijne brochure „Kan de Strafwet onveranderd ingevoerd worden , op hot weinig verkieselijke van het zich bedienen van de