is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Polenaar en Heemskerk in hun bekende commentaar te verkiezen, waar zij rebellie slechts mogelijk achten tegen ambtenaren, wier eigenaardige executieve taak daartoe aanleiding kan geven en nadat van zulk een ambtenaar de eerste aanval, hetzij tegen personen, hetzij tenen goederen en rechten van een ander, bv. de in beslagname van roerende goederen, heeft plaats gehad. Ook de toepassing van art. 184 N. Sr. kan hier worden overwogen ; de ongehoorzaamheid echter, die met ee i minder maximum dan het bij.de beide andere artikelen gesteide is bedreigd, is dan op zich zelf voldoende; voor artt. 179 en 180 is geweld en bedreiging met geweld noodzakelijk.

Ik grijp hier de gelegenheid aan, om de door den Hoogen Raad der Ned. herhaaldelijk aangenomen reëele samenloop van rebellie met mishandeling van een ambtenaar of beambte te bespreken. Bekend is de strijd, welke van belle qualificaties moest gelden, wanneer slechts klappen waren toegebracht en geene bloedstorting enz. volgde. Blijkens de M. v. T. bladz. 156 wilde men de thans zoo veelvuldig voorkomende concursus realis van wederspannigheid en mishandeling, die tot noodelooze omslachtigheid leidt, vermijden. Sedert de invoering van ons nat. Strwb. velde de H. R. echter op 21 November 1887 een arrest, welks motiveering wederom de mogelijkheid van dien samenloop in bet vooruitzicht stelt. Een deurwaarder der directe belastingen, die ten huize van een wanbetaler van patentbelasting aanstalten maakte om zijn proces-verbaal van beslagname te schrijven, werd daarin verhinderd door dezen, die de tafel, waarop hij schrijvende was, wegtrok, den beambte naar buiten drong, hem onder het bezigen der uitdrukkingen : „mijn deur uit, snotneus, kwajongen", dreigde met een in de handen genomen stoel te slaan, waarmede hij liera dan ook eenige malen stootte. Haor Rb., Hof en O. M. H. R. werden deze handelingen gequalificeerd: lo. het opzettelijk verijdelen eener handeling door een ambtenaar met de uitoefening van eenig toezicht belast, ter uitvoering van een wettelijk voorschrift ondernomen; 2o. eenvoudige beleediging van — en 3o. mishandeling gepleegd tegen een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening zijner