is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk acht, maar alleen twijfelachtig en eerst na bewijslevering aanneembaar, en dat het wel geen betoog zal behoeven, dat een niet erkenning of ontkenning van een dergelijk feit hem niet alleen geheel vrijstaat, maar ook uit een oogpunt van zedelijkheid beschouwd, geen aanstoot kan opleveren

dat, salva reverentia, deze redeneering voorkomt als te zijn eene petitio principii, daar juist door appellante qualitate qua is beweerd, dat een ontkenning van feiten, van welker niet bestaan men niet zeker is, wel degelijk ongeoorloofd is, daar men zich, alvorens tot die ontkenning over te gaan, omtrent het al of niet bestaan daarvan behoort te vergewissen;

dat dan ook de rechter a quo zijne stelling door geen enkel argument heeft gemotiveerd;

dat appellante qualitate qua dus met vertrouwen meent te kunnen blijven volhouden hare bewering, .dat de tegenspraak van geintimeerde niet deugdelijk is geweest en de vordering mitsdien voor dadelijke toewijzing vatbaar was;

dat de beslissing van den rechter a quo slechts voorkomt in de overwegingen, niet ook in het dictum van diens interlocutoir, tegen hetwelk bovendien dezerzijds alle rechten op voorziening zijn gereserveerd, zoodat de hoogere rechter alsnog op die beslissing kan terugkomen, en mitsdien met vernietiging van het eindvonnis van den rechter a quo, den in eersten aanleg gedanen eisch nog in haar geheel kan toewijzen;

dat verder, zelfs bij verwerping van het vorenstaande, de vordering als volledig bewezen, dadelijk voor toewijzing vatbaar is;

dat toch, tengevolge van het gehouden getuigenverhoor, vaststaat, dat de kongsie Sin Ho Soen en de Toco Betawie identiek zijn, en dus ook, dat de door geintimeerde in zijne conclusie van antwoord vermelde leverantiën zijn gedaan door voormelde kongsie;

dat verder, aangezien die leverantiën, voor zooverre zij over hetzelfde tijdvak loopen, als die, waarvan dezerzijds betaling wordt gevraagd, bijna geheel en al met deze laatste overeen-