is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLAN DSCH-INDIE,

Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Ten aanzien der daadzaken,

Overnemende liet exposé daarvan, vervat in het door den raad van justitie te Batavia (le kamer) tusschen partijen gewezen vonnis van 26 Juni 1891, waarbij, met verwerping van het voorgestelde middel van niet ontvankelijkheid, de verminderde eisen is toegewezen, en gedaagde mitsdien veroordeeld om aan eischers, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te betalen eene som van f 607 met de wettelijke interessen daarvan van af den dag der dagvaarding tot aan de volle voldoening toe, het door 's raads buitengewonen deurwaarder, aangesteld voor de afdeeling Oheribon, op den 18 December 1890 gelegd conservatoir beslag is goed en van waarde verklaard, met machtiging op eischers om de in beslag genomen goederen in het openbaar te doen verkoopeti op de bij de wet voorgeschreven wijze, ten einde daaruit hunne bovengemelde vordering te verhalen, zijnde dat vonnis wijders uitvoerbaar verklaard bij voorraad niettegenstaande hooger beroep en cassatie en zelfs bij lijfsdwang, mits in dit geval zekerheid worde gesteld voor de vergoeding van kosten, schaden en interessen, waarin de arrestant mocht worden veroordeeld, met bepaling van den termijn, binnen welken die zekerheid zal moeten worden gesteld, op 8 dagen, terwijl de zekerheid binnen gelijken termijn zal moeten zijn aangenomen of betwist, terwijl ten slotte gedaagde is veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding;

En wijders :

O. dat de gedaagde, zich met dit vonnis bezwaard achtende, daarvan tempore utili is gekomen in hooger beroep en, na uiteenzetting zijner grieven daartegen, voor eisch in appel heeft geconcludeerd tot ontvangst van het appel, te nietdoening van het vonnis, waarvan appel, niet ontvankelijk verklaring alsnog van de thans geïntimeerden met hunnen in eersten aanleg gedanen eisch en genomen conclusie», immers en in allen gevalle