is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den gedaagde de vraag was of hij door de dagvaarding in staat was om zich tegen de gestelde feiten met vrucht te verdedigen en die vraag zeer zeker bevestigend moet worden beantwoord ;

dat bovendien 's raads grieven tegen de dagvaarding lo. feitelijken grondslag missen, 2o. buiten de wet omgaan en op eischeresse verplichtingen leggen, welke zij niet kon vervullen;

dat mitsdien het vonnis, waarvan appel, moet worden vernietigd en als een gevolg van dien de geïntimeerde in de kosten moet worden veroordeeld ; hebbende appellanten mitsdien geconcludeerd tot vernietiging van bovenvermeld vonnis, waarvan appel, met niet ontvankelijkverklaring, immers ontzegging van geintimeerdes in eersten aanleg genomen conclusiën en mitsdien tot verwerping der door hem voorgestelde exceptie, met terugwijzing der zaak naar den raad van justitie te Semarang, ten einde verder door dat college te worden berecht met inachtneming van 's Hofs arrest en eindelijk tot. ontheffing van den tweeden appellant van de veroordeeling in de kosten bij bet vonnis a quo tegen hem uitgesproken en tot veroordeeling van den geintimeerde in de kosten van het appel en van die op de exceptie in eerste instantie gevallen;

O. dat de geintimeerde, na het vonnis a quo in het breede te hebben verdedigd, ten slotte heeft geconcludeerd tot ontzegging van den eiscli in appel cum expensis;

O. dat ten dienenden dage partijen de zaak hebben bepleit en daarna recht gevraagd op de stukken, waarna de uitspraak is bepaald op heden;

Ten aanzien van het recht,

O. dat de eerste rechter de in eersten aanleg door den gedaagde, thans geintimeerde, voorgestelde exceptio obscuri libelli heeft toegewezen, op grond dat gedaagde zich tegen de bij dagdagvaarding gestelde feiten niet kon verdedigen en die dagvaarding derhalve niet voldoet aan de vereischten gesteld hij art. 8, 3e van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering;

O. dat deze beslissing is onjuist, dat toch volgens voorzegde wetsbepaling de dagvaarding moet inhouden de middelen en liet