is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Gelezen het vonnis van den raad van justitie tn Batavia op den lSden Juni 1891 tusschen den requirant van cassatie, als geïntimeerde en den inlander Hadji Assimoen bapa Katisem, als appellant uitgesproken, in hooger beroep van een door den landraad te Tangerang op den 15den April te voren tusschen requirant, als eischer en Hadji Assimoen bapa Katisem, als gedaagde, gewezen, waarbij het appel is ontvangen, het vonnis, waarvan appel, vernietigd ; aan eischer, daarna geintimeerde, zijne vordering ontzegd en hij veroordeeld is in de kosten in beide instantiën gevallen ;

Gezien de acte, waaruit blijkt dat de advocaat en procureur bij het Hoog-Gerechtshof Mr. R. Tj. Mees, handelende voor en namens den requirant, op den 25sten Juli d. a. v. ter griffie van het Hoog-Gerechtshof eene memorie van cassatie tegen voormeld vonnis van den raad van justitie te Batavia heeft overgelegd ;

Gezien de acte van beteekening, waaruit blijkt, dat deze me raorie op den 3den Augustus d. a. v is beteekend aan :

a. de inlandsche vrouw Ratijem ;

h. den inlander Djapiroen bapa Djaira, ten einde zijne vrouw sub a genoemd, voor zooveel noodig, bij te staan of te machtigen, hebbende deze van geene contramemorie van cassatie gediend;

Gehoord den Advocaat-Generaal Mr. A. Dull in zijne, namens den Procureur-Generaal, ter terechtting van den 22sten October 1891 genomen conclusie, strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van den requirant met het door hem ingesteld beroep in cassatie en zijne veroordeeling in de kosten in cassatie gevallen, en subsidiair, tot ontvangst van het beroep in cassatie, vernietiging van het vonnis van den raad van justitie te Batavia dd. 18 Juni 1891, waarvan cassatie, en bekrachtiging van het vonnis van den landraad te Tangerang dd. 15 April 1891, waarvan is geappelleerd, met veroordeeling van den gerequireerde in de kosten van het geding in hooger beroep en in cassatie gevallen ;

Gezien de stukken;