is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo. Schending, immers in elk geval verkeerde toepassing door den raad van justitie van de artt. 59, 60, 97 en 424 van 't Reglement op 't rechtswezen in het gewest Riouw (Staatsblad 1882 no. 84) jo. de artt. 355 tot en met 361 van 't Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering en de artt. 75 van 't Regeerings-Reglement en 11, 12 en 20 van de Algeraeene Bepalingen van wetgeving, door, niettegenstaande de appellant Tan Kie Nam de echtheid betwist heeft van een door de requirante overgelegd schriftelijk bescheid, n. 1. het rekest dd. 26 October 1889, door hem aan den Resident van Riouw gediend, naar de onrechtheid of echtheid van dat stuk niet alleen geen voorafgaand onderzoek te gelasten, maar zelfs het daartoe strekkend bewijsaanbod van requirante te passeeren;

2o. Schending, immers verkeerde toepassing door den raad van justitie van de artt. 156, 175, 160 jo. art. 83 en 424 van 't bovenbedoeld Reglement op 't rechtswezen in het gewest Riouw jo. de artt. 355 tot en met 361 van 't Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, door, niettegenstaande appellant Tan Kie Nam geen beroep heeft gedaan, veel minder heeft kunnen doen op eenige dwaling zijnerzijds bij de onderteekening van meerbedoeld request aan den Resident van Riouw, niettemin te overwegen, dat de ongenoegzaamheid van de in het vonnis bedoelde stukken niet verholpen kan wordon door het rekest, dat Tan Kie Nam aan den Resident van Riouw zoude hebben ingediend, daar dit zelfs, zoo de echtheid daarvan niet betwist dan wel bewezen ware, hoogstens zoude kunnen bewijzen, dat hij toen door verkeerde voorstellingen in den waan verkeerde verbonden te zijn, doch dat hij sedert beter is ingelicht, en op dien grond te passeeren requirantes aanbod tot bewijs van de echtheid van voormeld rekest;

O. ten aanzien van deze beide met elkander in verband staande middelen,

dat de in het eerste middel opgenoemde artt. 59 en 60 van het Reglement op het rechtswezen in de residentie Riouw (Staatsblad 1882 no. 84) en al de in het tweede middel opgesomde artikelen van datzelfde reglement, naar het oordeel van het