is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij gebreke waarvan hij ontbinding van het contract, casu quo met schadevergoeding, kon vragen;

dat in stede hiervan, geintitneerde de appellante sub dato 21 Octobar 1889 aan de afspraak herinnerde met verzoek om als zij nog niet bij brief aan hare agenten te Singapore het onderzoek naar de opium had opgedragen, zulks dan nog dadelijk telegrafisch te doen, en toen appellante daarop, den 31sten October d. a. v., de geintimeerde — onder aanbieding van den saldo koopprijs — deed aanzeggen de gekochte opium te willen ontvangen, met sommatie om haar nu het daarvoor benoodigde document ter hand te stellen, — het geld niet aangenomen en ook de brief niet afgegeven werd;

dat appellante alzoo hare verplichtingen nakwam, en geintimeerde dus te minder het recht had om, zoolang de koopovereenkomst nog niet ontbonden was en zij zelfs daartoe uog niet had geageerd, harerzijds niet datgene te praesteeren, wat het contract haar oplegde;

dat de vordering van appellante tot ontbinding der koopovereenkomst met schadevergoeding mitsdien behoort te worden toegewezen;

wordende dan ook voor eisch in appel daartoe geconcludeerd cum expensis;

O. dat geintimeerde hiertegen onder meer heeft aangevoerd : dat hetgeen appellante een „handgift" noemt, in de Engelsche vertaling van den Arraenischen brief, waarbij de tusschen partijen aangegane overeenkomst werd geconstateerd, is uitgedrukt met de woorden „to accouut of" hetgeen beteekent vooruitbetaling °p rekening (van de koopsom);

dat de bereids medegedeelde feiten nog moeten worden aangevuld ;

dat, toen namelijk geintimeerde geen antwoord ontving op haren bovenaangehaalden brief van 21 October 1889, zij den 23sten van die maand telegrafisch bij de bewuste agenten informeerde en ten zelfden dage van hen telegrafisch tot antwoord bekwam „Waiting Johannes instrnctions" enz.; waaruit bleek 'fat appellante ook aan de uitnoodiging van geintimeerde om