is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De leteekening van een verstekvonnis aan een huisgenoot van den veroordeelde doet den termijn van verzet niet loopen.

Waar de eischer in verzet stelt dat hij ontkent de van hem op de daarvoor aangevoerde gronden gevorderde som schuldig te zijn, daar de geopposeerde volledig is afbetaald en het hem toekomende heeft ontvangen, daar is eene geclausuleerde bekentenis afgelegd, waarbij de gestelde overeenkomst erkend, doch waaraan als bevrijding toegevoegd is dat betaald is.

In dit geval rust op den oorspronkelijken eischer de last om de overeenkomst en op den opposant die om de betaling te bewijzen.

Said Hassan bin Aldoers, opposant, comp. bij den adv. en proc. G. W. Altheer, contra

Koentjoeng, geopposeerde, comp. bij den adv. en proc. Mr. R. Tj. Mees.

DE. RAAD YAN JUSTITIE TE BATAYIA,

Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Ten aanzien der daadzaken :

O. dat de eischer en opposant, na hij deurwaarders exploiten van den 22 en 28 Aprii 1890, het eerste geschreven op ongezegeld papier en het tweede op een zegel van f 1,50, aan den gedaagde en geopposeerde te hebben doen beteekenen, dat hij in verzet komt tegen het vonnis van dezen raad dd. 21 Februari 1890, waarbij den thans gedaagde en geopposeerde zijne bij exploit van dagvaarding ddo. 30 Januari 1890 tegen den thans eischer en opposant gedane vordering bij verstek is toegewezen — den gedaagde en geopposeerde voor dezen raad heeft gedagvaard, daarbij als feiten stellende, dat vroeger gedaagde, thans opposant, ontkent schuldig te zijn de som van f 225 aan den oorspronkelijk eischer, thans geopposeerde, wegens loon ad ƒ 5 's maands voor het verzorgen en hoeden van drie koeien van gedaagde, thans opposant, daar eischer, thans geopposeerde, volledig is afbetaald en zijn loon heeft ontvangen;