is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewezen en dat de gedaagde in oppositie met zijn oorspronkelijk gedanen eisch niet ontvankelijk is, met verpordeeling van hem in de kosten op liet verzet gevallen ;

O. dat eiseher, gedaagde in oppositie, van die uitspraak tempore utili is gekomen in liooger beroep en vervolgens, nadat tegen den behoorlijk gedagvaarde!) doch niet verschenen geintimeerde verstek was verleend, op verschillende gronden, bij conclusie van eisch in appel heeft geconcludeerd : dat het den Hove behage te ontvangen het appel, te niet te doen het tusschen partijen gewezen vonnis van den raad van justitie te Soerabaja dd. 7 October 1891, waarvan appel en doende wat, de eerste rechter had behooren te doen, den thans geintimeerde, oorspronkelijk eiseher en opposant, zoowel met zijn ten incidenteele gedanen eisch en genomen conclusiën in verzet tegen het vonnis door den raad van justitie te Soerabaja op 24 Juni 1891 bij verstek tusschen partijen gewezen niet ontvankelijk te verklaren, immers hem die in ieder geval te ontzeggen en mitsdien dat bij verstek gewezen vonnis te handhaven, dan wel, alvorens ten principale recht te doen, eerst en vooraf aan den appellant toe te wijzen zijn in eersten aanleg genomen conclusie van eisch incidenteel subsidiair tot getuigenbewijs van de daarin gestelde daadzaak, met opdracht van dat te houden getuigenverhoor aan den raad van justitie te Soerabaja en met bepaling voorts dat de meest gereede partij zich tot dat college zal hebben te wenden per rekest tot vaststelling van plaats, dag en uur, waarop het bij 's Hofs arrest te gelasten getuigenverhoor te diens overstaan zal plaats hebben en eindelijk den geintimeerde te verwijzen in de kosten der beide instantiën;

Ten aanzien van het recht,

O. dat in de eerste plaats behoort te worden onderzocht of de vordering, gelijk die in eersten aanleg door den thans appellant tegen den geintimeerde, als gedaagde, is ingesteld, ontvankelijk is;

O. dienaangaande, dat appellant, oorspronkelijk eiseher, bij introductieve dagvaarding heeft gesteld, dat hij aan den gedaagde, thans geintimeerde, een voorschot van ƒ 1200 heeft verstrekt