is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

April 1892 aan de naatnlooze vennootschap .... van alle tot den faillieten boedel belioorende roerende goederen, met uitzondering van die, welke blijkens den Rechter Commissaris aangeboden staat aan den gefailleerde zullen worden afgegeven en zulks tegen de prijzen, waarop die goederen zijn gewaardeerd bij de acte van boedelbeschrijving van den notaris B. V. Houtliuijsen ddo. 8 Maart 1892 no. 30;

Nog gelezen de bijlagen, met name eene beschikking van den Rechter-Commissaris in bedoeld faillissement, waarbij deze naar aanleiding van een door de curatrice gedaan verzoek weigert om het thans ten rekeste gevraagd verlof bij den raad te provoceeren; (1)

(1) Deze beschikking luidt aldus:

Wij meester A. H. Klein, lid van den raad van justitie te Semarang, Rechter-Commissaris in het faillissement van den heer J. L. H.,

Gelezen de missive dd. 18 Maart 1892 no. 2048/2117 van de Weeskamer te Semarang, curatrice in opgemeld faillissement, houdende verzoek om bij den raad voornoemd te provoceeren:

lo. de machtiging tot onderhandschen verkoop tegen de getaxeerde waarde van ƒ — der tot den faillieten boedel behoorende in gezegde missive nader aangeduide goederen;

2o. in geval dat die machtiging verleend wordt, de intrekking der beschikking van den raad dd. 17 Februari jongstleden, houdende verlof tot voortzetting van het door den gefailleerde uitgeoefende bedrijf;

O, wat het sub lo. bedoelde verzoek betreft, dat het gegrond wordt: lo. op de omstandigheid, dat het meerendeel der onderwerpelijke goederen in een verwaarloosden toestand verkeert en bij publieken verkoop door elkaar zeer zeker de waarde niet zal halen, die er thans aan is toegekend;

2o. op het belang der crediteuren, daarin bestaande, dat ten gevolge van den onderhandschen verkoop de voortzetting der zaak geen stagnatie zal lijden;

3o, op het feit, dat het door den gefailleerde gedreven hotel groot gevaar loopt om te verloopen en dat het gebleken is, dat eene langere voortzetting daarvan door requestrante geen noemenswaardige vruchten zal afwerpen;

O. dat het verzoek gedaan wordt naar aanleiding van een door de te Semarang gevestigde naamlooze vennootschap ...... bij

request dd. 17 dezer gedaan verzoek, om de vaakbedoelde goederen tegen den getaxeerden prijs onderhands te mogen overnemen;