is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O dat, nadat eischeressen bij deurwaarders exploit de gedaagden in hunne qüaliteit van executeuren testamentair in den boedel van wijlen de Chineesche vrouw Tan Soean Nio, hadden doen sointneeren ora binnen twee maanden rekening en verantwoording af te leggen van bet beheer door ben als zoodanig gevoerd over gemelde» boedel met uitkeering van reliqua om tusschen do erfgenamen te worden gescheiden en verdeeld, zij hen hebben gedagvaard tot verschijning voor dezen raad;

dat ten dienenden dage door eischeressen, conform de dagvaarding, voor eisch is geavanceerd:

dat eischeressen zijn de volle zusters en alzoo medeërfgenarnen van de te Temate op den 9en April 1890 overl eden Chineesche vrouw Tan Soean Nio (alias njonja Soean);

dat gedaagden blijkens testament, verleden voor den fungeereden notaris L. I. de Liser de Morsain en getuigen ddo. 1 Mei 1889 no. 25, benoemd zijn tot executeuren in den boedel van meermelde Chineesche vrouw;

dat de gedaagden als zoodanig zijn opgetreden en de geheele nalatenschap in hun bezit en onder hun beheer hebben genomen;

dat gedaagden als zoodanig verplicht zijn, om met in achtneming der wettelijke bepalingen, aan eischeressen te doen behoorlijke rekening en verantwoording van hun beheer van voornoemden boedel ;

dat de gedaagden, niettegenstaande daartoe bij deurwaarders exploit van den 12en Juni 1891 gesommeerd, steeds weigerachtig zijn gebleven aan eischeressen (e doen rekening en verantwoording van hun ter zake gevoerd beheer; weshalve is geconcludeerd :

dat het den raad van justitie te Macasser moge behagen, de gedaagden te veroordeelen om aan eischeressen in hare voornoemde hoedanigheid, binnen den tijd van twee maanden na de beteekening van het vonnis in deze uit te spreken of binnen zoodanigen anderen tijd, als daarbij zal worden bepaald, ten overstaan van eenen daartoe te benoemen Rechter-Commissaris, iu den vorm- bij de wet voorgeschreven, te doen rekening en verantwoording van hun beheer en de administratie, door ge-