is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden tusschen de partijen voltrokken te zijn zoodra deze het eens zijn geworden over de zaak en den prijs, hoewel ook de zaak nog nist mocht geleverd noch de prijs betaald zijn. Dit nu geschiedt bij het sluiten van het pachtcontract. Daarbij zijn de partijen het eens geworden over de zaak in casu al de door den pachter gedurende den pachttijd benoodigde opiuin tot het bij de voorwaarden bepaald maximum, en over den prijs. Daarbij koopt dus de pachter al die benoodigde opium. En hoewel hem die nu later bij kleinere hoeveelheden te gelijk wordt geleverd; de koop daarvan had slechts éénmaal plaats. Van dat koopen maakt bij dus geene gewoonte.

Maar dan sou toch ook nog behooren te worden onderzocht of de opiumpachter behalve de opium niet nog andere waren koopt om die weder te verkoopen. Hij verkoopt de opium bereid en om die te bereiden gebruikt hij verscheidene ingrediënten. Men mag aannemen dat hij door koop in het bezit daarvan geraakt en zulk een koop gescheidt dan zeker ook om het gekochte weder te verkoopen.

Wij zijn nu genaderd tot de beantwoording der tweede vraag, die van strafrechtelijken aard.

De raad van justitie te Semarang weigerde den tegen den beklaagden Chinees ter zake van misdrijven van bankbreuk gerequireerden rechtsingang opgrond dat die misdrijven alleen door kooplieden konden worden gepleegd en dat de beklaagde geen koopman zoude wezen.

Hiertegen werd in verzet gekomen en bij het arrest door het Hoog-Gerechtshof daarop gewezen werd op grond dat de beklaagde wel moest geacht worden koopman te zijn, 's raads vonnis vernietigd en de gevraagde rechtsingang verleend. Toen nu echter de terechtstelling van den beklaagde werd gevraagd, weigerde de raad die mede (1) en dat wel op den zelfden grond als vroeger. En in verzet vernietigde het Hof ook weder dit vonnis (2) en dat mede

(1) Zie dit vonnis in het Indisch Weekblad van het Recht no. 1490. (2) Zie dit arrest in het Indisch Weekblad van hel Recht no. 1490. De reehtspnnten daarboven echter ten deele minder juist gesteld.