is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opposant aangehaalde artikel tegen hem pleit en hier geen sprake is van vonnis;

dat de opposant dit ook niet te onderzoeken heeft en zich vergenoegen kan met de beteekende afschriften;

dat de opposant met zijn eisch niet ontvankelijk moge worden verklaard, hetgeen des te meer verlangd mag worden, daar hij — dit wordt ten slotte nog eerbiedig opgemerkt — de rangregeling niet betwist, zooals de wet onder anderen in art. 55 2 der Rechtsvordering dat eischt;

dat hij wel ten slotte nietigverklaring van de rangregeling eischt, doch zonder eenigen grond, omdat moeielijk kan betwist worden —hetgeen ook niet mogelijk is — de batige rangschikking van de Spaarbank van Macasser, evenmin dat de koopprijs in kwestie, die ten behoeve van die Spaarbank gekweten is, de volle prijs is van de perceelen, verkocht vrij van hijpotheek, waaruit volgens de algemeene beginselen der wet wel zal moeten volgen dat voor geen anderen crediteur een batige som kan overschieten, en daardoor elke andere hijpotheek boven de eerste komt te vervallen;

dat wat de opposant aanvoert om zijn 2e hijpotheek staande te houden, neerkomt op een kwestie inter alios en zijn verzet tegen de rangregeling rechtens alle belang, immers allen grond mist, daar hij zelfs niet eens eischt of beweert dat hij, opposant, batig moest gerangschikt zijn;

Op welke gronden zij hebben doen concludeeren voor antwoord : dat het den raad van justitie te Macasser behage, den eischer of opposant niet ontvankelijk te verklaren, immers zijn eisch te ontzeggen ; hem mitsdien te verklaren kwaad opposant, met veroordeeling van den eischer of opposant in de kosten;

O. dat, nadat opposant bij procureursacte een door de geoppcseerden in hunne conclusie van antwoord geuite bewering, als zoude de vox populi niet aan een schuldoorzaak der 2e hijpotheek van opposant gelooven, had tegengesproken, de partijen recht hebben gevraagd op de stukken en de raad de uitspraak heeft bepaald op heden;

Ten aanzien van het recht,