is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mededeelt of bespreekt. In Nederland kan een moordenaar thans veroordeeld worden tot levenslange gevangenisstraf en tot een dag gevangenis. Inderdaad grootere speling kon den rechter moeiplijk worden gelaten om op iederen misdadiger voor liet gepleegde misdrijf een aequivalent als straf toe te passen, waarbij zelfs de schijnbaar geringste omstandigheid bij de straftoemeting invloed uitoefenen kan, en alle die bijzondere gevallen waarop prof. Buijs dan 't oog moet hebben, in aanmerking moeten komen. Maar waar blijft dan de mogelijkheid van onrecht plegen tot het wegnemen waarvan de gratie zou dienen ? Ze bestaat niet. Er is recht gesproken volgens de strafwet en waar recht is gedaan daar gaat het toch niet aan te willen betoogen dat dit onrecht kan zijn in een concreet geval. Immers juist dat concreete geval werd door den rechter beoordeeld; werd door hem gewikt en gewogen; en voor dat concreete geval legde hij de straf op die nu ten opzichte van zeker individu hard schijnen kan, maar metterdaad nooit hard is als de rechter zijne taak met de uiterste nauwgezetheid opvat en dat doet zoowel de nederlandsche als de indische rechter altijd.

Gratie een conectief? l) Eilieve, zijn dan in de strafrechtspleging geene waarborgen gegeven aan een veroordeelde om zich tegen de uitspraak van den eersten rechter te voorzien? Is dit geen correctief? Of is de gratie eene hoogere instantie wellicht ? Dit wordt door niemand meer verdedigd en zeker ook door prof. Buijs gewraakt maar uit zijne leer volgt wel dat het is de Souverein, tot wiens prerogatieven de gratie behoort, die recht spreekt en nog wel als opperste rechter; in die leer is het de Souverein die in hoogste instantie beslist en alleen op de stukken en die dan toch weêr krachtens de grondwet verplicht is voorlichting te vragen van denzelfden rechter die de Veroordeeling uitsprak; in die leer wordt een hoofdbeginsel onzer constitutioneele instellingen aangetast dat n.I.

1) Hoe weinig dit het geval iB leerde Guizot reeds (efr. De la peine de mort p. 114) die er van zegt: „n'offrant dans 1'intruction administrative ni dans les formcs aucnne des garanties sagement oxigées des tribnnaux ordinaires.