is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd het aan hem onvoorwaardelijk vrijgelaten te beoordeelen in hoever daarop terstond door hem zou kunnen worden beschikt dan wel den Koning behoort te worden aangeboden.

Welke de bedoeling was van het gemaakte voorbehoud is niet duidelijk, immers reeds sedert 1843 gold dat de inlevering van een verzoek om gratie de tenuitvoerlegging van het vonnis schorst krachtens art. 331 alinea 2 van het reglement op de strafvordering en art. 322 alinea 2 van het inlandsch reglement, welk laatste artikel door een besluit van den Gouverneur-Generaal Kochussen in 1851 nader werd aangevuld door de bepaling dat niet alleen het request door den veroordeelde ingediend de schorsing der executie teweegbracht maar elk eerste verzoek om gratie, ook door andere personen ten behoeve van den veroordeelde ingediend, eene aanvulling die bedoelde een einde te maken aan twijfel gerezen bij de administratieve ambtenaren met de executie belast en die wat al te zeer aan dèn letter bleven hangen.

Ergo sedert die beslissing van Rochussen in 1851 genomen schorste de inlevering van een request altijd de executie en hierom is het vreemd dat Rochussen als minister, namens het opperbestuur in 1856 liet genoemde voorbehoud maakte dat een casus non dabilis was.

Die beslissing waarbij de gouverneur generaal gemachtigd wordt te disponeeren ook op gratierequesten gericht aan den Koning is echter niet vrij van bedenking. Op gronden van opportuniteit aan de praktijk ontleend moge ze vereenvoudiging te weeg brengen, maar waar de Koning volgens het nederlandsche jus constitutum ook gratie schenken kan aan de in Indië veroordeelden en daar aanwezig, daar komt het mij .voor dat zoo deze zich direct wenden tot den Koning en van hem genade afsmeeken, zijne goedertierenheid inroepen, eene wilsuiting van den Souveiein niet achterwege blijven kan. 1) Mocht dit in de praktijk tot bezwaren leiden en dat is thans door de zoo versnelde com-

1) Dit is ook liet gevoelen van Mr. J. li. Abendanon: Pnbliek en privaatrechtelijke verhoudingen tusschen Nederland en de Nederlandsche koloniën, liatavia 1891 pag. 25.