is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CASSATIE.

Zitting van 22 September 1S92.

Voorzit'er: Mr. J. Sibenius Trip.

Uitsluiting van kenen rechter. — Art. 542 Sumatra Regl.

(Art. 414 Inl. Regl.).

Het feit dat een zoon van een lid der rechtbank verloofd is met de dochter van eene der partijen, is geen reden tot uitsluiting van dien rechter, als bedoeld in art. 542 van het Sumatra Re• glement in Staatsblad 1874 ito. 9\b (art. 414 Inl. Regl.).

Si Boedin, requirant van cassatie, contra

Si Kasib galar Nangkodo Ketek, gerequireerde in voorschreven cas.

HET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Gelezen liet op den llden Juni 1891 door den rapat te Balei Selasa tusschen partijen gewezen vonnis, waarbij aan den eischer, thans gerequireerde van cassatie, is opgedragen om op de terechtzitting van voormelden datum, in tegenwoordigheid van gedaagde of deze daartoe behoorlijk opgeroepen, uit te zweren den navolgenden eed: „dat. gedaagde van hem geleend beeft oorspronkelijk een som van f 90; dat daarvan door gedaagde is afbetaald f 25,03 en deze derhalve hem nog schuldig is ƒ 64,97; voor het geval dat eischer dezen eed uitzweert, aan hem zijne vordering toegewezen en gedaagde veroordeeld is in de kosten van het geding, begroot op f' 10,40; voor het geval dat eischer in gebreke blijft den eed uit te zweren, aan hem zijne vordering ontzegd en hij veroordeeld is in de kosten van het geding, begroot op f 10,40;

Gezien het afschrift der acte, waaruit blijkt dat de gedaagde