is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezien de acte, waaruit blijkt dat de advocaat en procureur bij het Hoog-Gerechtshof Mr. P. Maclaine Pont, namens den oorspronkelijk gedaagde, later geappelleerde, op den llden Maart 1892 van dit dezen op den 23sten Februari te voren aangezegd vonnis ter griffie van voornoemd Gerechtshof is gekomen 111 cassatie;

Gelet op de door genoemden praktizijn ingediende en den 25sten Maart d. a. v. aan de wederpartij beteekende memorie van eisch in cassatie, zijnde door deze laatste geen memorie van antwoord ingediend ;

Gehoord den Advocaat-Generaal Mr. A. Dull in zijne, namens den Procureur-Generaal ter audiëntie van den 7den Juli 1892 genomen en schriftelijk overgelegde conclusie, strekkende t)t verwerping van het beroep in cassatie en veroordeeling van den requirant in de kosten in de drie instantiën gevallen ;

Gezien de stukken;

O. dat door den requirant als middelen van cassatie zijn voorgesteld :

lo. Schending en verkeerde toepassing van art. 86 alinea twee en drie en van art. 463 alinea een der ordonnantie van Staatsblad 1*>78 no 14, door terwijl bij het introductief rekest geëischt was, dat de requirant veroordeeld zoude worden om zijne verplichtingen als executeur na te komen, en tot het doen van rekening en verantwoording binnen den tijd door den landraad te bepalen, den eischeressen hare vordering toewijzende, den gedaagde te veroordeelen om op een nader door den voorzitter van den landraad te bepalen dag voor den landraad in openbare terechtzitting aan de eischeressen rekening en verantwoording af te leggen;

2o. Schending en verkeerde toepassing van art. 86 tweede alinea van Staatsblad 1878 no. 14, door geen recht te doen op gedaagdes conclusie dd. 9 Maart 1891 en ter terechtzitting voorgelezen, strekkende om de behandeling der zaak te verdagen tot tijd en wijle eene beslissing zal zijn gevallen in de zaak, aangebracht bij rekest no. 199/1890; en dus vorderende eene stateering van dit geding tot dat een ander zoude zijn berecht!