is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze dien afweert, wordt feitelijke insubordinatie gepleegd tegen hem, tegen wien de mindere geweld heeft willen plegen. . .270

Art. 211 Criin. Wetboek. —• Bewijskracht van de verklaring van een meerdere. — Dienstzaken.

Een korporaal, een soldaat op wettige wijze in arrest stellende, staat tegenover hem „in dienstzaken.'

Voor het toekennen van volledige bewijskracht aan de beeëdigde verklaring van een meerdere, in de gevallen bedoeld bij art. 211 Crim. Wetboek, is het een vereischte, dat geen andere bewijsmiddelen aanwezig zijn 273

Art. 99 Crim. Wetboek. — Bedreiging. — Insubordinatie door woorden.

Do tot een meerdere in rang gerichte woorden „ga mêe naar buiten" „blijkbaar geuit met de bedoeling dien meerdere, zoo hij daaraan gevolg mocht geven, eenig kwaad aan te doen, bevatten slechts een uitdaging van dien meerdere en kunnen niet geacht worden de bij art. 99 Crim. Wetboek strafbaar gestelde beleediging of bedreiging met woorden en gebaren te vormen . . . 275

NEDERLANDSCHE RECHTSPRAAK

HOOGE 11AAD DER NEDERLANDEN.

Burgerlijke Kamer.

Koloniaal Appel.

Waar de rechter — in casu het Hooggerechtshof van Ned.Indië—zich onbevoegd heeft verklaard konnis te nemen van eeno vordering tot schadevergoeding tor zake van een executoriaal beslag dat onwettig zon zijn gelegd, omdat naar zijne inecning, de daarbij te beslissen vraag of de eischer borg was voor een opiumpachter, wiens non-betaling de oorzaak was van het beslag, de bij art. 98 no 2 van het Indisch llcgeeringsreglement en art. 159 no. 2 van het reglement op de 11. O. bedoelde „pachten" betreft, daar is sprake van een onbevoegdheid op grond van het onderwerp des geschils, die de rechter derhalve ambtshalve kan uitspreken.

De beantwoording der vraag of dat beslag al of niet rechtmatig was, hangt af van de beoordoeling dor contracten van opiumpacht en borgtocht daarvoor, onverschillig of voor de op do beweerde onrechtmatigheid gegronde vordering de vorm van schadevergoeding of eene andere is gekozen.

Met het woord „pachten" in gemelde wetsbepalingen voorkomende, wordt bedoeld de heffing van belastingen, door tus-